KOMA MODULAR alt

Den archi­tek­tu­ry ve Vizo­vi­cích 2019


23. 10. 2019 | Novinky

2. roč­ník Dne archi­tek­tu­ry v KOMA MODU­LAR pro­bě­hl 2.října 2019.

Sobot­ní Den archi­tek­tu­ry 2.října v rám­ci celo­svě­to­vé­ho týd­ne archi­tek­tu­ry ve Vizo­vi­cích byl vskut­ku boha­tý na déšť. Toto poča­sí jsme však bra­li jako vel­mi tema­tic­ké, pro­to­že mot­tem naše­ho spe­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu bylo slov­ní spo­je­ní Hurá dovnitř!“ V srd­ci naší spo­leč­nos­ti jsme uví­ta­li kolem 150 návštěv­ní­ků. Měli jsme vel­kou radost z toho, jak uvol­ně­ná atmo­sfé­ra ten­to svá­tek archi­tek­tu­ry cha­rak­te­ri­zo­va­la. Utvo­ři­li jsme dvě sku­pi­ny, kdy jed­nu pro­vá­zel ředi­tel naší fir­my Sta­ni­slav Mar­ti­nec a dru­hou mar­ke­tingo­vý ředi­tel Mar­tin Hart.

Na pro­gra­mu byly cel­kem tři komen­to­va­né pro­hlíd­ky. Návštěv­ní­ci byli pro­ve­de­ni čes­kým pavi­lo­nem pro EXPO 2015 - nyní pře­bu­do­va­né­ho jako síd­lo naší fir­my s gale­rií, firem­ní modu­lár­ní jídel­nou a výrob­ní­mi pro­sto­ry, kde naše modu­ly jakož­to základ­ní prv­ky našich rea­li­za­cí vzni­ka­jí. V cen­t­ru pozor­nos­ti byl bez­po­chy­by pře­mís­tě­ný EXPO pavi­lon, kte­rý je ověn­če­ný mno­ha oceněními.

O odbor­ný komen­tář se (jako jeden z auto­rů pavi­lo­nu a jídel­ny) posta­ral archi­tekt Michal Krištof z archi­tek­to­nic­ké­ho stu­dia Chy­bik + Kris­tof Archi­tects & Urban Designers. Ved­le řady zají­ma­vos­tí o zmí­ně­ných rea­li­za­cích sezná­mil veřej­nost s plá­no­va­ným pro­jek­tem Vývo­jo­vé­ho ino­vač­ní­ho cen­t­ra modu­la­ri­ty, jež pre­zen­to­val jako Revo­lu­ci v modu­lár­ní výstav­bě. Revo­lu­ci v modu­la­ri­tě demon­stro­val na mode­lu toho­to vývo­jo­vé­ho centra.

Obsa­ho­vě nabi­té pro­hlíd­ky by se neo­be­šly bez vydat­né­ho občer­stve­ní, kte­ré jsme si pro naše hos­ty sami pod vede­ním Radi­ma Maty­á­še při­pra­vi­li . Pochval­né ohla­sy na Den archi­tek­tu­ry ve Vizo­vi­cích nám byly odmě­nou a těší­me se na dal­ší již tře­tí roč­ník, kdy věří­me, žepřed­sta­ví­me dokon­če­né Vývo­jo­vé a ino­vač­ní cen­t­rum včet­ně dokon­če­né­ho zámě­ru KOMA city.

 • Architecture Day in Vizovice 48
 • Architecture Day in Vizovice 40
 • Architecture Day in Vizovice 42
 • Architecture Day in Vizovice 43
 • Architecture Day in Vizovice 46
 • Architecture Day in Vizovice 33
 • Architecture Day in Vizovice 31
 • Architecture Day in Vizovice 16
 • Architecture Day in Vizovice 18
 • Architecture Day in Vizovice 20
 • Architecture Day in Vizovice 29
 • Architecture Day in Vizovice 12
 • Architecture Day in Vizovice 09
 • Architecture Day in Vizovice 11
 • Architecture Day in Vizovice 07
 • Architecture Day in Vizovice
 • Den architektury ve Vizovicích