KOMA MODULAR alt

Den architek­tu­ry ve Vizovicích 2019


23. 10. 2019 | Novinky

2. ročník Dne architek­tu­ry v KOMA MOD­U­LAR proběhl 2.října 2019.

Sobot­ní Den architek­tu­ry 2.října v rám­ci celosvě­tového týdne architek­tu­ry ve Vizovicích byl vskutku bohatý na déšť. Toto počasí jsme však brali jako vel­mi tem­at­ické, pro­tože mot­tem naše­ho speciál­ního pro­gra­mu bylo slovní spo­jení Hurá dovnitř!“ V srd­ci naší společnos­ti jsme uví­tali kolem 150 návštěvníků. Měli jsme velk­ou radost z toho, jak uvol­něná atmos­féra ten­to svátek architek­tu­ry charak­ter­i­zo­vala. Utvořili jsme dvě skupiny, kdy jed­nu provázel ředi­tel naší firmy Stanislav Mar­tinec a druhou mar­ketingový ředi­tel Mar­tin Hart.

Na pro­gra­mu byly celkem tři komen­to­vané prohlíd­ky. Návštěvní­ci byli prove­deni českým pavilonem pro EXPO 2015 — nyní pře­bu­dovaného jako síd­lo naší firmy s galer­ií, firem­ní mod­ulární jídel­nou a výrob­ní­mi pros­to­ry, kde naše mod­u­ly jakož­to zák­lad­ní prvky našich real­iza­cí vznika­jí. V cen­tru pozornos­ti byl bezpochy­by přemístěný EXPO pavilon, který je ověnčený mno­ha oceněními.

O odborný komen­tář se (jako jeden z autorů pavilonu a jídel­ny) postaral architekt Michal Krištof z architek­ton­ick­ého stu­dia Chy­bik + Kristof Archi­tects & Urban Design­ers. Vedle řady zají­mavostí o zmíněných real­iza­cích seznámil veře­jnost s pláno­vaným pro­jek­tem Vývo­jového ino­vačního cen­tra mod­u­lar­i­ty, jež prezen­to­val jako Rev­olu­ci v mod­ulární výs­tavbě. Rev­olu­ci v mod­u­lar­itě demon­stroval na mod­elu toho­to vývo­jového centra.

Obsa­hově nabité prohlíd­ky by se neobeš­ly bez vydat­ného občer­stvení, které jsme si pro naše hosty sami pod vedením Radi­ma Matyáše připrav­ili . Pochval­né ohlasy na Den architek­tu­ry ve Vizovicích nám byly odmě­nou a těšíme se na další již třetí ročník, kdy věříme, žepřed­stavíme dokončené Vývo­jové a ino­vační cen­trum včet­ně dokončeného záměru KOMA city.

 • Architecture Day in Vizovice 48
 • Architecture Day in Vizovice 40
 • Architecture Day in Vizovice 42
 • Architecture Day in Vizovice 43
 • Architecture Day in Vizovice 46
 • Architecture Day in Vizovice 33
 • Architecture Day in Vizovice 31
 • Architecture Day in Vizovice 16
 • Architecture Day in Vizovice 18
 • Architecture Day in Vizovice 20
 • Architecture Day in Vizovice 29
 • Architecture Day in Vizovice 12
 • Architecture Day in Vizovice 09
 • Architecture Day in Vizovice 11
 • Architecture Day in Vizovice 07
 • Architecture Day in Vizovice
 • Den architektury ve Vizovicích