KOMA MODULAR alt

SeznamZprávy.cz - Posta­vit pro­vi­zor­ní škol­ku trvá měsíc


14. 06. 2022 | Video

Měs­ta řeší nedo­sta­tek škol, ško­lek a uby­to­va­cích pro­stor pro uprch­lí­ky z Ukra­ji­ny. Ros­te zájem o modu­lár­ní stav­by, jinak také stav­by z kos­tek“. Po kri­zi se dají pře­stě­ho­vat na Ukra­ji­nu, říká jejich výrob­ce Sta­ni­slav Martinec. 

Přečíst článek

Počet vysíd­le­ných Ukra­jin­ců v Čes­ku pře­sá­hl tři sta tisíc. Ti, kte­ří se roz­hod­li zůstat, hle­da­jí dlou­ho­do­bé byd­le­ní. To se už nyní pro­je­vu­je na tuzem­ském trhu nemo­vi­tos­tí, kte­rý hlá­sí výraz­ný nárůst poptáv­ky po pro­ná­jmech. Na potře­bu vět­ších uby­to­va­cích kapa­cit pro ukra­jin­ské uprch­lí­ky už rea­gu­je i stát – chce začít sta­vět tak­zva­né nezbyt­né stav­by pro byd­le­ní a vzdě­lá­vá­ní, a to bez zdlou­ha­vých povo­lo­va­cích procesů.


Videa