KOMA MODULAR alt

Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modu­la­ri­ty zís­ka­lo ocenění!


22. 06. 2022 | Novinky

V rám­ci jubi­lej­ní­ho 20. roč­ní­ku byla letos popr­vé udě­le­na cena Minis­ter­stva prů­mys­lu a obcho­du ČR. Oce­ně­ní zís­ka­lo naše Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modularity.

Ve čtvr­tek 16. červ­na 2022 ve večer­ních hodi­nách pro­běh­lo vyhlá­še­ní Stav­by roku 2021 Zlín­ské­ho kra­je. I přes neleh­ký rok se do toho­to roč­ní­ku se při­hlá­si­lo cel­kem 47 sta­veb. Letos popr­vé byla udě­lo­vá­na cena Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du Čes­ké repub­li­ky, kte­rou zís­ka­lo Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modu­la­ri­ty ve Vizo­vi­cích, ve kte­rém v hori­zon­tál­ní rovi­ně nena­jde­te ani jeden pra­vý úhel.

  • IMG 6549