KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Businessinfo zastavme rust

Novinky | 21. 09. 2022

Rozhovor s panem Martincem - zastavme růst

Neu­stá­lý tlak na stá­le rych­lej­ší růst, kte­rý je cha­rak­te­ris­tic­ký pro sou­čas­ný eko­no­mic­ký sys­tém, je pod­le něj nebez­peč­ný, pro­to­že kon­ti­nu­ál­ní zrych­lo­vá­ní nemů­že dří­ve či poz­dě­ji při­nést nic jiné­ho než drs­ný pád.

NTD 3360

Video | 15. 09. 2022

Konference Modularita v našem životě

Prv­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Modu­la­ri­ta v našem živo­tě je za námi. Při­po­meň­te si ji s námi.

Dotace VICM

Novinky | 22. 08. 2022

DOTACE EU - VICM

Dotace datove centrum

Novinky | 22. 08. 2022

DOTACE EU

IMG 6547

Novinky | 22. 06. 2022

Vývojové inovační centrum modularity získalo ocenění!

V rám­ci jubi­lej­ní­ho 20. roč­ní­ku byla letos popr­vé udě­le­na cena Minis­ter­stva prů­mys­lu a obcho­du ČR. Oce­ně­ní zís­ka­lo naše Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modularity.

Snimek obrazovky 2022 06 14 v 9 44 05

Video | 14. 06. 2022

SeznamZprávy.cz - Postavit provizorní školku trvá měsíc

Měs­ta řeší nedo­sta­tek škol, ško­lek a uby­to­va­cích pro­stor pro uprch­lí­ky z Ukra­ji­ny. Ros­te zájem o modu­lár­ní stav­by, jinak také stav­by z kos­tek“. Po kri­zi se dají pře­stě­ho­vat na Ukra­ji­nu, říká jejich výrob­ce Sta­ni­slav Martinec. 

Snimek obrazovky 2022 06 13 v 16 07 19

Video | 13. 06. 2022

Businessinfo.cz - Rozhovor s panem Martincem

Pusť­te si roz­ho­vor s ředi­te­lem a maji­tel KOMA MODU­LAR, s panem Martincem. 

278773391 5182033411854328 3937873150595479120 n

Novinky | 11. 05. 2022

Fashion Line získala ocenění BIG SEE

Naše designo­vá řada Fashi­on Line zís­ka­la dal­ší oce­ně­ní - ten­to­krát slo­vin­ské BIG SEE!

Klan UK

Novinky | 29. 03. 2022

Třídy pro ukrajinské děti v Praze - Klánovicích

KOMA RENT ve spo­lu­prá­ci s orga­ni­za­cí Klá­no­vi­ce SPO­LU o.p.s. vytvo­ři­li modu­lár­ní učeb­ny pro ukra­jin­ské děti a jejich učitelky.

logo Help Ukraine

Novinky | 25. 03. 2022

Pomoc Ukrajině s Help Ukraine

MODU­LA­RI­TA POMÁ­HÁ Pomá­há­me s fon­dem Help Ukra­i­ne, kte­rý vzni­kl v roce 2014 pro pod­po­ru demo­kra­tic­kých hod­not a ochra­nu osob­ních, poli­tic­kých a soci­ál­ních lid­ských práv na Ukrajině.

4 web res

Video | 04. 02. 2022

VIDEO montáž Fashion Line Relax

Zají­má vás jak pro­bí­há mon­táž naší nové výrob­ko­vé řady Fashi­on Line Relax?

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.