KOMA MODULAR alt

Fashi­on Line zís­ka­la oce­ně­ní BIG SEE


11. 05. 2022 | Novinky

Naše designo­vá řada Fashi­on Line zís­ka­la dal­ší oce­ně­ní - ten­to­krát slo­vin­ské BIG SEE!

web Fashion Line

BIG SEE Award je slo­vin­ské oce­ně­ní pro desig­né­ry a archi­tek­ty z již­ní a východ­ní Evro­py, kte­ří vyni­ka­jí svým kre­a­tiv­ním a byz­ny­so­vým poten­ci­á­lem. Ceny jsou kaž­do­roč­ně udě­lo­vá­ny v kate­go­ri­ích Archi­tekctu­re, Inte­ri­or, Pro­duct Design, Wood a Cre­a­ti­ve Tou­rism.
Fashi­on Line Relax zís­ka­la oce­ně­ní v kate­go­rii Pro­duk­to­vý design a záro­veň je nomi­no­vá­na na hlav­ní cenu GRAND PRIX.

Vel­mi mě těší, že Fashi­on Line zís­ka­la dal­ší oce­ně­ní. Doka­zu­je to, že neob­vyk­lé pro­po­je­ní prů­mys­lo­vé­ho desig­nu s modu­lár­ní archi­tek­tu­rou je správ­ná ces­ta. Už teď se těším na odha­le­ní plné­ho poten­ci­á­lu Fashi­on Line, kte­rý při­jde s dal­ší­mi řada­mi. Modu­lár­ní archi­tek­tu­ru pova­žu­ji za nikdy nekon­čí­cí sklá­dač­ku. Hlav­ní je, aby byly základ­ní prv­ky vyře­še­né do posled­ní­ho detai­lu, fan­ta­zii se pak meze nekla­dou.“ , uved­la desig­nér­ka Adéla Bačová.