KOMA MODULAR alt

Tří­dy pro ukra­jin­ské děti v Pra­ze - Klánovicích


29. 03. 2022 | Novinky

KOMA RENT ve spo­lu­prá­ci s orga­ni­za­cí Klá­no­vi­ce SPO­LU o.p.s. vytvo­ři­li modu­lár­ní učeb­ny pro ukra­jin­ské děti a jejich učitelky.

Poptat dočasnou školu Více o školských stavbách

MODU­LA­RI­TA POMÁHÁ 

Nej­vět­ší odmě­nou jsou pro nás upřím­né úsměvy dětí a slo­va pana Milo­še Krá­le, se kte­rým jsme umís­tě­ní modu­lů ope­ra­tiv­ně řešili:

Dob­rý den, mno­ho­krát DĚKU­JE­ME Vám všem, kte­ří tvo­ří­te fir­mu KOMA Rent s.r.o.!!! Díky Vám jsme zís­ka­li pro­sto­ry DVOU TŘÍD pro výu­ku ukra­jin­ských dětí. Vypa­da­jí nád­her­ně a RADOST dětí i ukra­jin­ských uči­te­lek je obrov­ská a slo­vy se ani nedá popsat. Ve čtvr­tek jste nám je smon­to­va­li a hned v pátek ve spo­lu­prá­ci s míst­ní Masa­ry­ko­vou základ­ní ško­lou si je děti vyba­vi­ly lavi­ce­mi, tabu­le­mi a dal­ším vyba­ve­ním, pará­da! Ješ­tě jed­nou DÍKY!!!“

My děku­je­me všem kole­gům, kte­ří se pus­ti­li do toho­to malé­ho pro­jek­tu s vel­kým srdcem. 

  • Tridy deti2 2
  • Tridy deti5
  • Email
  • Klnvce
  • Klnvc
  • Klnv
  • Klanovice UK b
  • Klanovice UK a