KOMA MODULAR alt

Pomoc Ukra­ji­ně s Help Ukraine


25. 03. 2022 | Novinky

MODU­LA­RI­TA POMÁHÁ

Pomá­há­me s fon­dem Help Ukra­i­ne, kte­rý vzni­kl v roce 2014 pro pod­po­ru demo­kra­tic­kých hod­not a ochra­nu osob­ních, poli­tic­kých a soci­ál­ních lid­ských práv na Ukrajině.

Chci také pomoci

S Nadač­ním fon­dem HELP UKRA­I­NE jsme v úzkém kon­tak­tu, kon­krét­ně s před­se­dou Vla­di­mí­rem Ger­ge­lem. Již v roce 2015 jsme dodá­va­li byto­vé jed­not­ky pro mat­ky s dět­mi, kte­ré se pře­stě­ho­va­ly z Luhan­ské oblas­ti, aby měly kde byd­let. Aktu­ál­ně rea­li­zu­je­me dodáv­ku škol­ky pro Pra­hu 11, kte­rou jsme měli skla­dem, prá­vě pro ukra­jin­ské uprch­lí­ky. V našem poslá­ní je pomá­hat lidem a obo­ha­tit svět“ a modu­la­ri­ta je skvě­lá v tom, že nám toto umožňuje.


  • Img_86991
  • Koma4world-ukraine_20150501