KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 17. 12. 2019

Barum Continental má na střeše nové modulární kanceláře pro softwarové vývojáře

Během reko­rd­ních 8 měsíců od objed­návky fir­ma KOMA MOD­U­LAR vyro­bi­la, dodala a smon­to­vala unikát­ní mod­ulární nás­tavbu na stá­va­jící budovu ve výrob­ním závodě Barum Con­ti­nen­tal v Otrokovicích.

Novinky | 14. 11. 2019

Dotace EU

Real­izace dotačního pro­gra­mu MPO, OP PIK 20142020Dotační pro­gram: APLIKACE, výz­va VIDo­tační pro­gram: Mod­ulární staveb­nice KOMA Fash­ion line­Pro­jekt čís­lo: 15361Realizovaný pro­jekt je spolu­fi­nan­cov­án Evrop­sk­ou unií

Novinky | 23. 10. 2019

Den architektury ve Vizovicích 2019

2. ročník Dne architek­tu­ry v KOMA MOD­U­LAR proběhl 2.října 2019.

Video | 09. 10. 2019

Ptáci ráje, tornádo lásky a EXPO pavilon.

Podíve­jte se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, které zachy­cu­je propo­jení mod­ulární architek­tu­ry a umění — ptáky ráje od Lukáše Rittsteina a torná­da lásky od Bar­bo­ry Šlapetové.

Novinky | 20. 08. 2019

KOMA SLOVAKIA zrealizovala modulární objekt HOM Skalité.

Mod­ulární objekt pro Národ­ní dál­niční společnost na dál­ni­ci D3 Svrči­novec — Skalité vybu­dovala naše ses­ter­ská společnost KOMA SLO­VA­KIA, které prodává a pron­a­jímá výrobky KOMA MODULAR.

Novinky | 30. 07. 2019

Přístavba 4* hotelu LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paříži

Na jaře toho­to roku jsme dokončili přís­tavbu 4* hotelu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Novinky | 23. 07. 2019

Praha má novou modulární oázu: Manifesto Market Smíchov

Nové Man­i­festo 2 na Smíchově.

Novinky | 15. 07. 2019

Modulární zázemí pro Monínec

Mod­ulární objek­ty prokazu­jí své výhody i jako zázemí pro různé sportovní aktiv­i­ty. Ten­tokrát jsme vybu­dovali mod­ulární ses­tavu v areálu Monínec pro fir­mu TRIGE­MA. Zázemí slouží v zimě jako půjčov­na lyžařských potřeb a lyžařská ško­la a v létě pro různé oudorové aktiv­i­ty včet­ně půjčovny kol a koloběžek.

Novinky | 12. 07. 2019

Backhaus Kutzer Erbendorf

Pekár­na Kutzer v Erben­dor­fu, Německo s Drive-in.

Novinky | 12. 07. 2019

Postavili jsme modulární záchytku v Jihlavě.

Mod­ulární záchyt­ka v Jihlavě.

Novinky | 05. 06. 2019

Otevřeli jsme kavárnu POTMĚ

kavár­na POT­MĚ, Nadační fond Českého rozh­la­su, Světluš­ka, slavnos­t­ní otevření

Novinky | 20. 05. 2019

Stavbou roku Zlínského kraje je náš EXPO pavilon

Přemístěný EXPO pavilon, který jsme uprav­ili na mul­ti­funkční budovu pro galerii a síd­lo naší firmy získal nejvyšší cenu v soutěži Stav­ba roku 2018 Zlín­ského kra­je, Grand Prix architek­ta Pavla Nová­ka. Grand Prix se v soutěži neudělu­je každý rok, ale pouze mimořád­ným staveb­ním počinům, jde o šestou cenu uděle­nou v soutěži, která se letos kon­ala 17. rokem.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanechte nám svůj email a budete pravidel­ně dostá­vat novinky ze svě­ta mod­ulární výs­tav­by v podobě naše­ho e‑bulletinu.