KOMA MODULAR alt

Pří­stav­ba 4* hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži


30. 07. 2019 | Novinky

Na jaře toho­to roku jsme dokon­či­li pří­stav­bu 4* hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Na jaře toho­to roku jsme dokon­či­li pří­stav­bu čtyřhvěz­dič­ko­vé­ho hote­lu Relais de la Mal­mai­son v Paří­ži. Modu­lár­ní pří­stav­ba má 28 poko­jů, kte­ré jsou vyba­ve­ny vším, co k tako­vé­mu hote­lu pat­ří, včet­ně bal­ko­nů a kli­ma­ti­zo­va­ných míst­nos­tí s regu­lo­va­nou výmě­nou vzdu­chu. Modu­lár­ní výstav­ba tak pro­ká­za­la dal­ší mož­nost vyu­ži­tí. Samot­ný hotel se nachá­zí v krás­ném pro­stře­dí par­ku, tak­že šetr­ná mon­táž pomo­cí modu­lů byla jed­ním z hlav­ních důvo­dů, proč se zada­va­tel Serie Flex roz­ho­dl pro ten­to způ­sob výstav­by. Čtyř­pod­laž­ní hotel byl rea­li­zo­ván dle archi­tek­to­nic­ké­ho návr­hu stu­dia MARI­NA PRO­JETS & ARCHI­TECTU­RE, kte­ré také celý prů­běh rea­li­za­ce koor­di­no­va­lo a dozo­ro­va­lo. Naše fir­ma a meto­da modu­lár­ní výstav­by, kte­rá souzní s filo­zo­fii cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky, si noto­va­la s filo­zo­fií hote­lu i v této oblas­ti. Hotel totiž pod­ni­ká mno­ho kro­ků k ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí, ať je to výsad­ba rost­lin, kte­ré absor­bu­jí uhlo­vo­dík, či sys­tém rege­ne­ra­ce a vyu­ži­tí deš­ťo­vé vody. K hote­lu dokon­ce nále­ží pět vče­lích úlů, díky nimž si mohou uby­to­va­ní při sní­da­ni vychut­ná­vat suku­lent­ní med zva­ný mille fle­u­rs“. Prv­ní­mi návštěv­ni­ce­mi hote­lu byly člen­ky fran­couz­ské­ho žen­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho týmu, kte­rý vyu­ži­ly nejen jeho pohos­tin­nost, ale hlav­ně při­leh­lé spor­tov­ní záze­mí – teni­so­vý kurt, láz­ně s kry­tým bazé­nem, deví­ti­jam­ko­vé gol­fo­vé hřiš­tě a běžec­kou stezku podél řeky Sei­ny. Zátě­žo­vý test pro­bě­hl úspěš­ně, tak­že byl hotel kom­plet­ně při­pra­ven na hlav­ní sezo­nu. Pokud bys­te tam rádi zaví­ta­li i vy, víc infor­ma­cí nalez­ne­te na https://www.relaismalmaison.fr… .

 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France