KOMA MODULAR alt

Přís­tav­ba 4* hotelu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži


30. 07. 2019 | Novinky

Na jaře toho­to roku jsme dokončili přís­tavbu 4* hotelu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Na jaře toho­to roku jsme dokončili přís­tavbu čtyřhvězdičkového hotelu Relais de la Mal­mai­son v Paříži. Mod­ulární přís­tav­ba má 28 poko­jů, které jsou vybave­ny vším, co k takové­mu hotelu patří, včet­ně balkonů a kli­ma­ti­zo­vaných míst­nos­tí s reg­ulo­vanou výmě­nou vzduchu. Mod­ulární výs­tav­ba tak prokáza­la další možnost využití. Samot­ný hotel se nachází v krás­ném prostředí parku, takže šetrná mon­táž pomocí mod­ulů byla jed­ním z hlavních důvodů, proč se zada­va­tel Serie Flex rozhodl pro ten­to způ­sob výs­tav­by. Čtyřpod­lažní hotel byl real­i­zován dle architek­ton­ick­ého návrhu stu­dia MARI­NA PRO­JETS & ARCHI­TEC­TURE, které také celý průběh real­izace koordi­no­va­lo a dozorova­lo. Naše fir­ma a meto­da mod­ulární výs­tav­by, která souzní s filo­zofii cirkulární ekonomiky, si noto­vala s filo­zofií hotelu i v této oblasti. Hotel totiž pod­niká mno­ho kroků k ochraně živ­ot­ního prostředí, ať je to výsad­ba ros­tlin, které absorbu­jí uhlovodík, či sys­tém regen­er­ace a využití dešťové vody. K hotelu dokonce náleží pět včelích úlů, díky nimž si mohou uby­to­vaní při sní­dani vychut­ná­vat suku­lent­ní med zvaný mille fleurs“. První­mi návštěvnice­mi hotelu byly členky fran­couzského žen­ského fot­balového týmu, který využi­ly nejen jeho pohostin­nost, ale hlavně přilehlé sportovní zázemí – tenisový kurt, lázně s kry­tým bazénem, devíti­jamkové gol­fové hřiště a běžeck­ou stezku podél řeky Seiny. Zátěžový test proběhl úspěšně, takže byl hotel kom­plet­ně připraven na hlavní sezonu. Pokud byste tam rádi zaví­tali i vy, víc infor­ma­cí naleznete na https://​www​.relais​mal​mai​son​.fr… .

 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
 • Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France