KOMA MODULAR alt

Pra­ha má novou modu­lár­ní oázu: Mani­fes­to Mar­ket Smíchov


23. 07. 2019 | Novinky

Nové Mani­fes­to 2 na Smíchově.

19. čer­ven­ce ote­vře­ly brá­ny Mani­fes­to na Smí­cho­vě pro prv­ní návštěv­ní­ky. Zážit­ky pro­po­ju­jí­cí gastro­no­mii, ele­gant­ní design a kul­tur­ní a umě­lec­ký pro­gram jsou tak blí­že oby­va­te­lům levé­ho bře­hu Vlta­vy. Vznik­la oprav­do­vá let­ní oáza, kde je středo­bo­dem vod­ní prvek, obklo­pe­ný zele­nou svě­ží zahra­dou. V pro­sto­ru se dvě­ma bary a šes­ti restau­ra­ce­mi se čepu­je tan­ko­vé pivo, ori­gi­nál­ní limo­ná­dy a mícha­jí koktej­ly, spá­ro­va­né s neob­vyk­lý­mi recep­ty a exo­tic­ký­mi kuchy­ně­mi. KOMA MODU­LAR vyro­bi­la a smon­to­va­la všech­ny modu­lár­ní objek­ty. Celou pop-up let­ní oázu navrh­lo stu­dio Chybik+Kristof AA. Mani­fes­to tak vra­cí život na dosud nevy­u­ží­va­ný dvůr smí­chov­ské­ho seces­ní­ho Národ­ní­ho domu, kde dří­ve par­ko­va­la auta. Pop-up bude mít krat­ší život než mar­ket Na Flo­ren­ci a po zimě se pře­stě­hu­je na jiné mís­to Pra­hy 5. Pre­zen­to­vá­no s las­ka­vým svo­le­ní reSi­te, Mar­tin Bar­ry. Foto Micha­el Tomeš.


Videa
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto smichov michaeltomes 5
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)