KOMA MODULAR alt

Pra­ha má novou mod­ulární oázu: Man­i­festo Mar­ket Smíchov


23. 07. 2019 | Novinky

Nové Man­i­festo 2 na Smíchově.

19. čer­vence otevře­ly brány Man­i­festo na Smí­chově pro první návštěvníky. Zážitky propo­ju­jící gas­tronomii, ele­gant­ní design a kul­turní a umělecký pro­gram jsou tak blíže oby­vatelům lev­ého bře­hu Vltavy. Vznikla oprav­dová let­ní oáza, kde je stře­do­bo­dem vod­ní prvek, obklopený zele­nou svěží zahradou. V pros­toru se dvě­ma bary a šesti restau­race­mi se čepu­je tankové pivo, orig­inál­ní limonády a mícha­jí kok­te­j­ly, spárované s neob­vyk­lý­mi recep­ty a exotick­ý­mi kuchyně­mi. KOMA MOD­U­LAR vyro­bi­la a smon­to­vala všech­ny mod­ulární objek­ty. Celou pop-up let­ní oázu navrhlo stu­dio Chybik+Kristof AA. Man­i­festo tak vrací živ­ot na dosud nevyuží­vaný dvůr smí­chovského seces­ního Národ­ního domu, kde dříve parko­vala auta. Pop-up bude mít kratší živ­ot než mar­ket Na Flo­ren­ci a po zimě se přestěhu­je na jiné mís­to Prahy 5. Prezen­továno s laskavým svolení reSite, Mar­tin Bar­ry. Foto Michael Tomeš.


Videa
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto smichov michaeltomes 5
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
 • Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)