KOMA MODULAR alt

Barum Con­ti­nen­tal má na stře­še nové modu­lár­ní kan­ce­lá­ře pro soft­wa­ro­vé vývojáře


17. 12. 2019 | Novinky

Během rekord­ních 8 měsí­ců od objed­náv­ky fir­ma KOMA MODU­LAR vyro­bi­la, doda­la a smon­to­va­la uni­kát­ní modu­lár­ní nástav­bu na stá­va­jí­cí budo­vu ve výrob­ním závo­dě Barum Con­ti­nen­tal v Otrokovicích.

V Otro­ko­vi­cích je vel­mi sil­né Ser­vis­ní cen­t­rum – SCEE Ser­vi­ce Cen­ter Eas­tern Euro­pe – posky­tu­jí­cí IT služ­by všem výrob­ním závo­dům kon­cer­nu Con­ti­nen­tal ve více než 15 zemích svě­ta. Stá­va­jí­cí pro­sto­ry pro vývo­já­ře byly nedo­sta­ču­jí­cí, a tak se Con­ti­nen­tal roz­ho­dl o roz­ší­ře­ní kan­ce­lá­ří for­mou nástav­by na stá­va­jí­cí budo­vu. Celá inves­ti­ce pod­lé­ha­la schvá­le­ní němec­kým vede­ním fir­my. V zahra­ni­čí je běž­né toto úspor­né řeše­ní roz­ši­řo­vá­ní pro­stor na stře­chy budov pomo­cí modu­lů. Tato meto­da je vel­mi rych­lá a neob­tě­žu­je stá­va­jí­cí pro­voz tak, jako stan­dard­ní způ­sob výstav­by. Fir­ma KOMA MODU­LAR tak­to rea­li­zo­va­la v minu­los­ti napří­klad v Holand­sku roz­ší­ře­ní lůž­ko­vých kapa­cit pro nemoc­ni­ci. Nástav­ba v Otro­ko­vi­cích je prv­ní modu­lár­ní nástav­ba v industri­ál­ním seg­men­tu v Česku.

Vzhle­dem k ochra­ně kli­ma­tu a uplat­ňo­vá­ní šetr­ných tech­no­lo­gií je řaze­na modu­lár­ní výstav­ba mezi meto­dy cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky. Na Mezi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském veletr­hu v Brně byl ozná­men vznik Cir­ku­lár­ní­ho hot­spo­tu Čes­ko, kde fir­ma KOMA repre­zen­tu­je ten­to šetr­ný způ­sob výstav­by. Ten­to fakt při­spěl i k roz­hod­nu­tí o pou­ži­tí této meto­dy výstavby.

Celá nástav­ba byla na mís­tě zre­a­li­zo­va­ná během dvou měsí­ců. Kan­ce­lář­ské pro­sto­ry o plo­še 750 m² jsou tvo­ře­ny pomo­cí 24 růz­ných pro­sto­ro­vých modu­lů, od veli­kos­ti délek 6 m po 11,5 m a šířek od 3 m do 3,6m. Fasáda nástav­by je opat­ře­na obkla­dy z bon­do­vých desek. V inte­ri­é­ru nechy­bí kli­do­vá část se stol­ním fot­ba­lem a spor­tov­ním nářa­dím. Udr­žo­vat sta­bil­ní vnitř­ní kli­ma pomá­há pod­la­ho­vé tope­ní ve spo­je­ní se vzdu­cho­tech­ni­kou. Vnitř­ní skle­ně­né příč­ky v kom­bi­na­ci s hli­ní­ko­vý­mi okny a dveř­mi dotvá­ří celý moder­ní inte­ri­ér kanceláří.

Ve stře­du 23.10.2019 bylo slav­nost­ně toto nové IT stře­dis­ko ote­vře­no za pří­tom­nos­ti zástup­ců Con­ti­nen­tal AG a fir­my KOMA MODU­LAR. Gene­rál­ní ředi­tel Barum Con­ti­nen­tal pan Libor Láz­nič­ka vyzdvi­hl pro­fe­si­o­na­li­tu a pří­stup fir­my KOMA a ozná­mil dal­ší plá­ny roz­ši­řo­vá­ní kan­ce­lář­ských pro­stor v kon­cer­nu Continental.

 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 1
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 2
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 3
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 4
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 5
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 6
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 7
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 8
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 9
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 10
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 11