KOMA MODULAR alt

Barum Con­ti­nen­tal má na střeše nové mod­ulární kanceláře pro soft­warové vývojáře


17. 12. 2019 | Novinky

Během reko­rd­ních 8 měsíců od objed­návky fir­ma KOMA MOD­U­LAR vyro­bi­la, dodala a smon­to­vala unikát­ní mod­ulární nás­tavbu na stá­va­jící budovu ve výrob­ním závodě Barum Con­ti­nen­tal v Otrokovicích.

V Otrokovicích je vel­mi sil­né Servis­ní cen­trum – SCEE Ser­vice Cen­ter East­ern Europe – posky­tu­jící IT služ­by všem výrob­ním závodům kon­cer­nu Con­ti­nen­tal ve více než 15 zemích svě­ta. Stá­va­jící pros­to­ry pro vývo­jáře byly nedostaču­jící, a tak se Con­ti­nen­tal rozhodl o rozšíření kanceláří for­mou nás­tav­by na stá­va­jící budovu. Celá inves­tice podléha­la schválení německ­ým vedením firmy. V zahraničí je běžné toto úsporné řešení rozšiřování pros­tor na střechy budov pomocí mod­ulů. Tato meto­da je vel­mi rych­lá a neobtěžu­je stá­va­jící provoz tak, jako stan­dard­ní způ­sob výs­tav­by. Fir­ma KOMA MOD­U­LAR tak­to real­i­zo­vala v min­u­losti napřík­lad v Holand­sku rozšíření lůžkových kapac­it pro nemoc­ni­ci. Nás­tav­ba v Otrokovicích je první mod­ulární nás­tav­ba v indus­triál­ním seg­men­tu v Česku.

Vzh­le­dem k ochraně kli­matu a uplatňování šetrných tech­nologií je řazena mod­ulární výs­tav­ba mezi metody cirkulární ekonomiky. Na Mez­inárod­ním stro­jíren­ském veletrhu v Brně byl ozná­men vznik Cirkulárního hotspo­tu Česko, kde fir­ma KOMA reprezen­tu­je ten­to šetrný způ­sob výs­tav­by. Ten­to fakt přis­pěl i k rozhod­nutí o použití této metody výstavby.

Celá nás­tav­ba byla na místě zre­al­i­zo­vaná během dvou měsíců. Kancelářské pros­to­ry o ploše 750 m² jsou tvoře­ny pomocí 24 různých pros­torových mod­ulů, od velikosti délek 6 m po 11,5 m a šířek od 3 m do 3,6m. Fasá­da nás­tav­by je opatře­na obkla­dy z bon­dových desek. V inter­iéru nechy­bí kli­dová část se stol­ním fot­balem a sportovním nářadím. Udržo­vat sta­bil­ní vnitřní kli­ma pomáhá pod­la­hové topení ve spo­jení se vzdu­chotech­nikou. Vnitřní skleněné příčky v kom­bi­naci s hliníkový­mi okny a dveř­mi dotváří celý mod­erní inter­iér kanceláří.

Ve stře­du 23.10.2019 bylo slavnos­t­ně toto nové IT středisko otevřeno za pří­tom­nos­ti zás­tupců Con­ti­nen­tal AG a firmy KOMA MOD­U­LAR. Gen­erál­ní ředi­tel Barum Con­ti­nen­tal pan Libor Láznič­ka vyzd­vihl pro­fe­sion­al­i­tu a příst­up firmy KOMA a oznámil další plány rozšiřování kancelářských pros­tor v kon­cer­nu Continental.

 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 1
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 2
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 3
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 4
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 5
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 6
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 7
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 8
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 9
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 10
 • Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 11