KOMA MODULAR alt

City modu­ly v roce 2019


17. 04. 2020 | Novinky

Pře­hled akcí, kde byly City modu­ly vidět v roce 2019.

Poptat CITY Moduly

I po celý rok 2019 byly naše CITY modu­ly vidět. Jaro a léto jsou obdo­bím, kdy se může­te setkat s naši­mi modu­ly na růz­ných akcích a fes­ti­va­lech. Letos jsme pro­ná­jmo­vou sezo­nu zahá­ji­li již v břez­nu, kdy si od nás pro­na­ja­la fir­ma Elkov sesta­vu Ligh­thou­se jako výstav­ní stá­nek na veletrh Amper. Kon­cem břez­na jely popr­vé dva modu­ly do Rakous­ka, kde pomoh­ly pro­pa­go­vat elek­tro. V polo­vi­ně dub­na se dva modu­ly obje­vi­ly na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu popu­lár­ně-vědec­kých fil­mů AFO v Olo­mou­ci a kon­cem dub­na dal­ších 6 na náměs­tí Míru ve Zlí­ně v rám­ci Zlín Design Week. Jeden modul se opět stě­ho­val k Baťo­vě vile do Zlí­na, kde při­spěl k osla­vě 125. let inspi­ra­ce Baťa. 8 modu­lů zamí­ři­lo do Brna, kde do kon­ce roku slou­ži­ly jako dočas­ná zastáv­ka na dol­ním nádra­ží. Konec květ­na již tra­dič­ně pat­řil Fil­mo­vé­mu fes­ti­va­lu pro děti a mlá­dež ve Zlí­ně, kde jste moh­li naše modu­ly navští­vit na nám. Míru, v Soud­ní uli­ci nebo v par­cích Komen­ské­ho a Svo­bo­dy. Začát­kem prázd­nin se City modu­ly a Ligh­thou­se obje­vi­ly v Uher­ském Hra­diš­ti, kde pod­po­ři­ly skvě­lou spor­tov­ně kul­tur­ní akci Slo­vác­ké léto, v Hra­diš­ti jste je moh­li vidět o prázd­ni­nách i na Fil­mo­vé ško­le. Prázd­ni­ny jsou plné hudeb­ních fes­ti­va­lů a naše City modu­ly se zabydlu­jí na nej­vět­ším z nich na Colours of Ost­ra­va. V září se tři CITY modu­ly obje­vi­ly na fes­ti­va­lu Svět­lo Val­mez ve Valaš­ském Mezi­ří­čí, v říj­nu dal­ší tři na fes­ti­va­lu svě­tel Sig­nal v Pra­ze. Jeden pro­skle­ný modul, sesta­va Ligh­thou­se a kavár­na POTMĚ byly k vidě­ní na fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava, zde pomohl pre­zen­to­vat i novin­ky od NIKO­Nu, modul nechy­běl ani na praž­ském Designblo­ku. Na mezi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském veletr­hu v Brně jeden modul slou­žil jako info­point, v sesta­vě designo­vých dílen se pre­zen­to­val Insti­tut cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky a v jed­nom modu­lu měla KOMA pre­zen­ta­ci eko­lo­gic­ké­ho sys­té­mu modu­lár­ní výstav­by. Dal­ší dva CITY modu­ly kři­žo­va­li ČR s Foot­sho­pem, zaví­ta­ly do Olo­mou­ce, Čes­kých Budě­jo­vic, Brna nebo do Zlí­na na plat­for­mu, kde je vyu­ži­li i jako hudeb­ní stage. Modu­ly nechy­bě­ly ani na vánoč­ních trzích v Brně.

 • City modules in 2019 1
 • City modules in 2019 2
 • City modules in 2019 3
 • City modules in 2019 4
 • City modules in 2019 9
 • City modules in 2019 8
 • City modules in 2019 7
 • City modules in 2019 6
 • City modules in 2019 5
 • City modules in 2019 26
 • City modules in 2019 10
 • City modules in 2019 25
 • City modules in 2019 24
 • City modules in 2019 22
 • City modules in 2019 23
 • City modules in 2019 21
 • City modules in 2019 20
 • City modules in 2019 19
 • City modules in 2019 18
 • City modules in 2019 17
 • City modules in 2019 16
 • City modules in 2019 15
 • City modules in 2019 14
 • City modules in 2019 13
 • City modules in 2019 12
 • City modules in 2019 11