KOMA MODULAR alt

Bude­me rea­li­zo­vat modu­lár­ní pří­stav­bu Kar­vin­ské hor­nic­ké nemocnice


17. 04. 2020 | Novinky

Modu­lár­ní pří­stav­ba Kar­vin­ské hor­nic­ké nemocnice.

Poptat nemocnici Zdravotnická zařízení

V polo­vi­ně břez­na jsme zís­ka­li zakáz­ku na modu­lár­ní pří­stav­bu blo­ku orto­pe­die pro Kar­vin­skou hor­nic­kou nemoc­ni­ci.

Jed­ná se o tří­pod­laž­ní objekt, kte­rý bude se stá­va­jí­cí­mi nemoc­nič­ní­mi blo­ky pro­po­jen pomo­cí krč­ku. V pří­ze­mí jsou ambu­lan­ce a vyšet­řov­ny, dru­hé a tře­tí patro je urče­no pro lůž­ko­vou část. Nechy­bí samo­zřej­mě ani výtah.

Pro­gre­siv­ní inves­tor se roz­ho­dl pro rea­li­za­ci nemoc­ni­ce hlav­ně pro před­nos­ti modu­lár­ní výstav­by, kdy ved­le rych­los­ti mon­tá­že byla urču­jí­cí i mini­ma­li­za­ce ome­ze­ní sta­veb­ním ruchem a pra­chem, kte­rý by nut­ně, za stan­dard­ní mok­ré výstav­by, obtě­žo­val stá­va­jí­cí nemoc­nič­ní provoz.

Dal­ší nespor­nou výho­dou modu­la­ri­ty je mož­nost oka­mži­té­ho uve­de­ní do pro­vo­zu ihned po dokon­če­ní mon­tá­že modu­lů, kdy se nemu­sí čekat až budo­va (v pří­pa­dě mokré­ho pro­ce­su) vyschne. Rych­lost modu­lár­ní výstav­by nám umož­ni­la se zavá­zat, že za 6 měsí­ců od pode­psá­ní smlou­vy pře­dá­me objekt k využívání.

Věří­me, že tato rea­li­za­ce modu­lár­ní nemoc­ni­ce bude pří­kla­dem i pro ostat­ní inves­to­ry, včet­ně kraj­ských zastu­pi­te­lů, podob­ně jako se vzo­rem sta­la námi prv­ní rea­li­zo­va­ná modu­lár­ní mateř­ská ško­la v Čes­ké repub­li­ce, a to v roce 2009. Od této doby jsme rea­li­zo­va­li více než tři­cet modu­lár­ních škol­ských objek­tů po celém Čes­ku, cel­kem včet­ně zahra­ni­čí se toto čís­lo blí­ží stovce.

Podí­vej­te se na vizu­a­li­za­ce modu­lár­ní­ho nemoc­nič­ní­ho bloku.


Videa
  • Hospital in Karvina 2
  • Hospital in Karvina 3
  • Hospital in Karvina 4
  • Hospital in Karvina 5
  • Hospital in Karvina 1