KOMA MODULAR alt

Před­sta­vu­je­me novou výrob­ko­vou řadu - Fashi­on Line!


13. 10. 2020 | Novinky

Naši novou výrob­ko­vou řadu Fashi­on Line jsme před­sta­vi­li na Designblo­ku 2020.

Prohlédněte si web

Po letech vývo­je a měsí­cích ve výro­bě jsme před­sta­vi­li naši novou Fashi­on Line svě­tu. A to v Pra­ze na Designblo­ku 2020.

Aktu­ál­ní řada RELAX je urče­ná pře­de­vším pro rekre­a­ci. Nabí­zí­me ji ve 3 veli­kos­tech - Sin­gle, Double a Tri­ple. Na Designblok jsme dovez­li Sin­gle ver­zi, kte­rou si návštěv­ní­ci moh­li pro­hléd­nout a navští­vit. Aktu­ál­ně sbí­rá­me předob­jed­náv­ky, výro­bu spouš­tí­me na začát­ku roku 2021 s dodá­ním v 1. kvar­tá­le roku 2021.

Prin­cip Fashi­on Line je v tom, že si může­te objekt pře­vléct“ dle vlast­ní­ho vku­su (na výběr jsou aktu­ál­ně 3 dru­hy obkla­dů, fasády, pod­la­hy, lím­ce). Všech­ny mate­ri­á­ly si může­te pro­hléd­nout na našem webu, kde je také dostup­ný kon­fi­gu­rá­tor. Na Designblo­ku jsme měli zrca­dlo­vou fasádu, kte­rá pou­ta­la pozor­nost již z dálky.

Pro­hléd­ně­te si foto­gra­fie nebo vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku.

 • Venku 006 min
 • Venku 008 min
 • Venku 009 min
 • Venku 055 min
 • Venku 056 min
 • Venku 059 min
 • Venku 060 min
 • Venku 061 min
 • Venku 062 min
 • Venku 063 min
 • Venku 067 min