KOMA MODULAR alt
Andyauta 43

Modulární zázemí pro autobazary


Sesta­va vhod­ná k moder­ni­za­ci záze­mí autobazarů.

rych­le, eko­lo­gic­ky a efektivně

Rádi bychom Vám před­sta­vi­li mož­nost moder­ni­zo­vat Vaše záze­mí auto­ba­za­rů pomo­cí modu­lár­ní výstav­by. Modu­lár­ní KOMA sys­tém je vel­mi rych­lý, eko­lo­gic­ký, ceno­vě výhod­ný, ino­va­tiv­ní a šetr­ný ke své­mu okolí.

Poptat
V pří­padě záj­mu kon­tak­tu­jte naše prodejce:
Jaroslav Moudřík avatar

Prodejce

Jaroslav Moudřík

  • email hidden; JavaScript is required
  • +420 601 389 461
  • +420 577 007 720