KOMA MODULAR alt

KOMA zís­ka­la pres­tiž­ní oce­ně­ní Slo­vak Busi­ness Super­brands Award 2018


01. 03. 2018 | Novinky

Odbor­ná poro­ta Brand Coun­cil roz­hod­la o udě­le­ní oce­ně­ní Slo­vak Busi­ness Super­brands Award 2018 pro nej­lep­ší znač­ky v seg­men­tě B2B na slo­ven­ském trhu. Do elit­ní sku­pi­ny zna­ček s peče­tí kva­li­ty Super­brands se nově zařa­di­la i naše spo­leč­nost KOMA. Komi­se exper­tů Brand Coun­cil, pro­gra­mu Slo­vak Super­brands udě­li­la KOMA cenu Slo­vak Busi­ness Super­brands Award 2018. Zařa­di­la se tak do sku­pi­ny elit­ních zna­ček, kte­ré před­sta­vu­jí vzor úspěš­né­ho roz­vo­je a neu­stá­lé­ho zvy­šo­vá­ní hod­no­ty znač­ky. Oce­ně­ní je potvr­ze­ním kva­li­ty a povzbu­ze­ním pro všech­ny naše zákaz­ní­ky v kaž­do­den­ních roz­hod­nu­tích. O udě­le­ní Super­brands Award roz­ho­du­je sku­pi­na exper­tů Busi­ness Brand Coun­cil na zákla­dě infor­ma­cí poskyt­nu­tých reno­mo­va­nou spo­leč­nos­tí BIS­NO­DE. Čle­no­vé Brand Coun­ci­lu jsou uzná­va­ní odbor­ní­ci z oblas­ti mar­ke­tingu, komu­ni­ka­ce a reklamy. 
Videa
  • Oceneni_koma_slovakia_0