KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

KHN 2 202

Novinky | 20. 09. 2023

Budeme dodávat už druhý nemocniční pavilon v Karviné

V roce 2020 jsme zre­a­li­zo­va­li prv­ní nemoc­ni­ci v Čes­ké a Slo­ven­ské repub­li­ce, a to pro Kar­vin­skou hor­nic­kou nemoc­ni­ci. Ten­to rok jsme se dohod­li, že při­sta­ví­me další.

Dotace velkoprostorovy modulu

Novinky | 11. 09. 2023

Dotace M24

DSC 1115 min

Novinky | 01. 09. 2023

KOMA zakončila prázdniny stylově - Dětský den 2023

Před­po­sled­ní prázd­ni­no­vou sobo­tu are­ál KOMA ožil již tra­dič­ní akcí pro zaměst­nan­ce - Dět­ským dnem.

Senegal letiste Saint Louis2023

Projekty | 22. 06. 2023

Návštěva v Senegalu

Rok od pře­dá­ní letiš­tě v Saint Louis jsme jeli letiš­tě překontrolovat.

vizualizace haly L pro zpracování hliníků, fasád

Novinky | 15. 06. 2023

Zahájili jsme výstavbu nové haly L pro výrobu modulárních fasád

Tato moder­ní hala bude slou­žit k výro­bě modu­lár­ních fasád a hli­ní­ko­vých výpl­ní otvo­rů, včet­ně oken a dve­ří. Inves­ti­ce do této nové haly je pro nás důka­zem sta­bi­li­ty a úspě­chu i v neleh­kých časech, a navíc při­ne­se nová pra­cov­ní místa.

Tiny house publikace nahled

Novinky | 18. 05. 2023

Jsme partnerem knihy Tiny house!

Vyšla prv­ní kni­ha o mini­ma­lis­tic­kém byd­le­ní a rekre­a­ci v Čes­ké a Slo­ven­ské republice.

KOMA 2022 100 Obdivovanych firem v CR

Novinky | 26. 04. 2023

Patříme mezi 100 nejobdivovanějších firem Česka

KOMA zís­ka­la dru­hé mís­to v žeb­říč­ku 100 OBDI­VO­VA­NÝCH FIREM Čes­ké repub­li­ky v oblas­ti sta­veb­nic­tví. Oce­ně­ní hod­no­ti­lo kri­té­ria jako ino­va­ce, kva­li­ta manage­men­tu, vztah ke spo­leč­nos­ti a k život­ní­mu pro­stře­dí, kva­li­ta pro­duk­tu a dal­ší nepří­mé faktory.

POST KOMA

Novinky | 14. 02. 2023

Fashion Line RELAX na brněnském Festivalu architektury

Fes­ti­val archi­tek­tu­ry v Brně se blí­ží, pro­hléd­nout si může­te naši designo­vou Fashi­on Line. 2. - 4. břez­na se sejdou všich­ni milov­ní­ci archi­tek­tu­ry a designo­vé­ho byd­le­ní v Brně na Fes­ti­va­lu archi­tek­tu­ry 2023. Nenech­te si ujít sek­ci malo­me­tráž­ní­ho byd­le­ní a glampingu.

LEANA Ri 2023 Vizual konference 400x400

Novinky | 18. 01. 2023

Pozvánka na konferenci Leanaři

Na kon­fe­ren­ci vystou­pí Luděk Ohnou­tek (vedou­cí pro­ce­sů v KOMĚ) a Sta­ni­slav Mar­ti­nec (maji­tel a ředi­tel KOMY).

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.