KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 17. 04. 2020

Budeme realizovat modulární přístavbu Karvinské hornické nemocnice

Modu­lár­ní pří­stav­ba Kar­vin­ské hor­nic­ké nemocnice.

Novinky | 17. 04. 2020

City moduly v roce 2019

Pře­hled akcí, kde byly City modu­ly vidět v roce 2019.

Nabídka | 15. 04. 2020

Modulární 4 třídní školka/škola

Ihned k odbě­ru máme skla­dem modu­lár­ní objekt pro rea­li­za­ci 4 tříd o roz­lo­ze 470 m².

Novinky | 17. 12. 2019

Barum Continental má na střeše nové modulární kanceláře pro softwarové vývojáře

Během rekord­ních 8 měsí­ců od objed­náv­ky fir­ma KOMA MODU­LAR vyro­bi­la, doda­la a smon­to­va­la uni­kát­ní modu­lár­ní nástav­bu na stá­va­jí­cí budo­vu ve výrob­ním závo­dě Barum Con­ti­nen­tal v Otrokovicích.

Novinky | 14. 11. 2019

Dotace EU

Rea­li­za­ce dotač­ní­ho pro­gra­mu MPO, OP PIK 20142020Dotační pro­gram: APLI­KA­CE, výzva VIDo­tač­ní pro­gram: Modu­lár­ní sta­veb­ni­ce KOMA Fashi­on line­Pro­jekt čís­lo: 15361Realizovaný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií

Novinky | 23. 10. 2019

Den architektury ve Vizovicích 2019

2. roč­ník Dne archi­tek­tu­ry v KOMA MODU­LAR pro­bě­hl 2.října 2019.

Video | 09. 10. 2019

Ptáci ráje, tornádo lásky a EXPO pavilon.

Podí­vej­te se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, kte­ré zachy­cu­je pro­po­je­ní modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a umě­ní - ptá­ky ráje od Luká­še Ritt­stei­na a tor­ná­da lás­ky od Bar­bo­ry Šlapetové.

Novinky | 20. 08. 2019

KOMA SLOVAKIA zrealizovala modulární objekt HOM Skalité.

Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODULAR.

Novinky | 30. 07. 2019

Přístavba 4* hotelu LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paříži

Na jaře toho­to roku jsme dokon­či­li pří­stav­bu 4* hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Novinky | 23. 07. 2019

Praha má novou modulární oázu: Manifesto Market Smíchov

Nové Mani­fes­to 2 na Smíchově.

Novinky | 15. 07. 2019

Modulární zázemí pro Monínec

Modu­lár­ní objek­ty pro­ka­zu­jí své výho­dy i jako záze­mí pro růz­né spor­tov­ní akti­vi­ty. Ten­to­krát jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní sesta­vu v are­á­lu Moní­nec pro fir­mu TRI­GE­MA. Záze­mí slou­ží v zimě jako půj­čov­na lyžař­ských potřeb a lyžař­ská ško­la a v létě pro růz­né oudo­ro­vé akti­vi­ty včet­ně půj­čov­ny kol a koloběžek.

Novinky | 12. 07. 2019

Backhaus Kutzer Erbendorf

Pekár­na Kut­zer v Erben­dor­fu, Němec­ko s Drive-in.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.