KOMA MODULAR alt

KOMA MODU­LAR pro­mě­ní zlín­ské Šmou­lí měs­to na mul­ti­funkč­ní mís­to pro setkávání


18. 06. 2024 | Novinky

Spo­leč­nost KOMA MODU­LAR, lídr v oblas­ti modu­lár­ní výstav­by, zví­tě­zi­la v sou­tě­ži na pře­mě­nu zlín­ské loka­li­ty zná­mé jako Šmou­lí měs­to. Nový pro­jekt za téměř 100 mili­o­nů korun sli­bu­je nejen moder­ní archi­tek­tu­ru, ale také význam­né zlep­še­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti a kul­tur­ní nabíd­ky měs­ta Zlí­na a loka­li­ty Již­ní Svahy.

Spo­leč­ně s archi­tek­ty Chybik+Krištof jsme při­pra­vi­li návrh hyb­rid­ní modu­lár­ní budo­vy, kte­rá je ote­vře­ná a respek­tu­jí­cí okol­ní úze­mí. Celou budo­vu jsme chtě­li otevřít lidem, pro­to jsme zvo­li­li kon­cept prů­cho­zí­ho atria se srd­cem – lam­pi­o­nem – upro­střed, kte­rý je domi­nan­tou celé­ho objek­tu,“ uve­dl Sta­ni­slav Mar­ti­nec, maji­tel KOMA MODULAR.

Nové cen­t­rum bude mul­ti­funkč­ním pro­sto­rem, kte­ré nabíd­ne širo­ké spek­trum slu­žeb a akti­vit. Jed­not­li­vé čás­ti a modu­ly budou slou­žit pro gastro pro­vo­zy, tvo­ři­vou část (díl­ny, co-wor­kin­go­vé cen­t­rum) a výstav­ní část. Náměs­tí upro­střed s mobil­ní­mi modu­ly bude uzpů­so­bo­vá­no pruž­ně pro kul­tur­ní akce jako je kino, kon­cer­ty, divadlo.

Marie Schüller, kte­rá bude mít na sta­rost pro­voz­ní část cen­t­ra, zdů­raz­ni­la význam mís­ta pro setká­vá­ní: Pre­fe­ro­vat bude­me komor­ní akce s kon­krét­ním zamě­ře­ním. Našim cílem je vytvo­řit mís­to setká­vá­ní, živé mís­to, kde se budou pro­po­jo­vat gene­ra­ce, lidé se spo­leč­ný­mi zájmy. Náplň mís­ta je sesta­ve­na tak, aby to uvnitř žilo po celý den, 7 dní v týd­nu. Chce­me, aby se lidé vraceli.“

Pro­jekt KOMA MODU­LAR také kla­de důraz na zapo­je­ní míst­ní komu­ni­ty a pod­po­ru lokál­ních akti­vit. S poten­ci­ál­ní­mi nájem­ci bude­me jed­nat, ale roz­ho­du­jí­cí pro nás bude úro­veň posky­to­va­ných slu­žeb, kva­li­ta, roz­ma­ni­tost, lokál­nost, pří­nos pro komu­ni­tu, zapo­je­ní se do dění. Chce­me umož­nit všem strá­vit zde kva­lit­ní čas, aniž by byl pod­mí­něn kon­zu­mem a utrá­ce­ním peněz. Již při návr­hu jsme počí­ta­li se zapo­je­ním veš­ke­rých míst­ních orga­ni­za­cí, spol­ků a sku­pin.“ dopl­ni­la Schüller.

  • Interier2
  • Interier1

Mé zámě­ry mají dale­ko šir­ší his­to­rii zalo­že­nou na dlou­ho­do­bém spo­je­ní s kul­tu­rou a umě­ním, pro­po­jo­vá­ním modu­la­ri­ty a archi­tek­tu­ry a budo­vá­ní nových komu­nit. Když měs­to vyhlá­si­lo sou­těž na Již­ních Sva­zích, usou­di­li jsme, že je to jedi­neč­ná pří­le­ži­tost, jak pozved­nout život ve Zlí­ně a zvý­šit tak jeho atrak­ti­vi­tu pro žití,“ uza­vřel Martinec.

V loka­li­tě se chys­tá spo­leč­nost KOMA MODU­LAR zří­dit infor­mač­ní cen­t­rum ze CITY modu­lů, kte­ré lidé zna­jí napří­klad ze Zlin Design Wee­ku nebo Zlín film fes­ti­va­lu pro děti a mlá­dež. V nich si lidé budou moci pro­hléd­nout při­pra­ve­ný záměr objek­tu. KOMA zde chce také sbí­rat zpět­nou vazbu a návrhy na náplň mul­ti­funkč­ní­ho centra.

Měs­to Zlín se těší na novou éru, kte­rou ten­to pro­jekt při­ne­se. Vítěz­ná nabíd­ka spo­čí­vá ve výstav­bě zce­la nové­ho objek­tu a sli­bu­je moder­ní náplň a pří­stup k posky­to­vá­ní slu­žeb,“ komen­to­val výsled­ky sou­tě­že pri­má­tor Jiří Korec. KOMA MODU­LAR se již nyní při­pra­vu­je na rea­li­za­ci pro­jek­tu, kte­rý by měl být dokon­čen v polo­vi­ně roku 2026. Ten­to pro­jekt je dal­ším kro­kem v dlou­ho­do­bém závaz­ku spo­leč­nos­ti při­spí­vat k roz­vo­ji moder­ní a udr­ži­tel­né archi­tek­tu­ry a kul­ti­vo­vat a roz­ví­jet spo­le­čen­ský život ve Zlíně.

  • Multifunkcni centrum
  • Vchod
  • Interier1
  • Interier2
  • Letni kino