KOMA MODULAR alt

Řeč­ní­ci na kon­fe­ren­ci Modu­la­ri­ta v našem živo­tě II


20. 06. 2024 | Novinky

Už zná­me všech­ny řeč­ní­ky kon­fe­ren­ce Modu­la­ri­ta v našem živo­tě II, kte­rá se usku­teč­ní ve čtvr­tek 5. září 2024 na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlíně.

Chci vstupenky

Základ­ní infor­ma­ce o konferenci

Datum: 5. září 2024

Téma: modu­la­ri­ta v našem živo­tě II

Mís­to: Fakul­ta Manage­men­tu a eko­no­mi­ky UTB ve Zlíně

Řeč­ní­ci:

  • Divya Chan­der, MD, PhD / neurobioložka
  • Ing. Sil­va­na Jirot­ko­vá / vývoj v ČEZ
  • Prof. MUDr. Vla­di­mír Beneš, DrSc. / neurochirurg
  • Miroslav Bár­ta / egyp­to­log a archeolog
  • Prof. Ján Koštu­ri­ak / pre­zi­dent INOVATO
  • Ing. Arch. Tomáš Rou­sek, M.Sc. / vesmír­ný architekt

Více infor­ma­cí o řeč­ní­cích, celé kon­fe­ren­ci najde­te na webu: https://modular-hub.cz/

Těší­me se na vás!