KOMA MODULAR alt
Otrokovice pristavist 01
Otrokovice pristaviste 10
Otrokovice pristaviste 06
Otrokovice pristaviste 09
Otrokovice pristaviste 07
Otrokovice pristaviste 08
Otrokovice pristaviste 04
Otrokovice pristaviste 05
Otrokovice pristaviste 03
Otrokovice pristavist 01
Otrokovice pristaviste 11

10 fotografií

Občerstvení a zázemí u cyklostezky v Otrokovicích


Modulární bistro, infocentrum a toalety u cyklostezky v Otrokovicích

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Rychlá občerstvení
Rok realizace:2022
Klient:Město Otrokovice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 5
Užitná plocha: 70 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

U frek­ven­to­va­né cyk­los­tez­ky, kte­rá vede podél řeky Mora­vy z Otro­ko­vic do Kro­mě­ří­že, se roz­hod­lo vede­ní měs­ta Otro­ko­vi­ce zre­a­li­zo­vat odpo­čin­ko­vou zónu. KOMA doda­la dva modu­lár­ní objek­ty, kte­ré jsou opat­ře­ny dře­vě­nou fasádou. Výpl­ně otvo­rů, oce­lo­vý altán a dal­ší klem­píř­ské prv­ky jsou v bar­vě antra­ci­tu. Stav­ba tak nena­ru­šu­je pro­stře­dí kolem. 

Prv­ní sesta­va je roz­čle­ně­na na 3 čás­ti – v prv­ní čás­ti je bis­tro a jeho záze­mí včet­ně toa­le­ty a skla­du, dru­há a tře­tí část je pro­voz­ně pro­po­je­ná a tvo­ří míst­nost turis­tic­ké­ho infor­mač­ní­ho cen­t­ra a skla­du Otro­ko­vic­ké Bese­dy, kte­rá zde bude pořá­dat růz­né kul­tur­ní akce. V dru­hé sesta­vě jsou toalety. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku