KOMA MODULAR alt

10 fotografií

Občerstvení a zázemí u cyklostezky v Otrokovicích


Modulární bistro, infocentrum a toalety u cyklostezky v Otrokovicích

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Rychlá občerstvení
Rok realizace:2022
Klient:Město Otrokovice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 5
Užitná plocha: 70 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

U frek­ven­to­va­né cyk­los­tez­ky, kte­rá vede podél řeky Mora­vy z Otro­ko­vic do Kro­mě­ří­že, se roz­hod­lo vede­ní měs­ta Otro­ko­vi­ce zre­a­li­zo­vat odpo­čin­ko­vou zónu. KOMA doda­la dva modu­lár­ní objek­ty, kte­ré jsou opat­ře­ny dře­vě­nou fasádou. Výpl­ně otvo­rů, oce­lo­vý altán a dal­ší klem­píř­ské prv­ky jsou v bar­vě antra­ci­tu. Stav­ba tak nena­ru­šu­je pro­stře­dí kolem. 

Prv­ní sesta­va je roz­čle­ně­na na 3 čás­ti – v prv­ní čás­ti je bis­tro a jeho záze­mí včet­ně toa­le­ty a skla­du, dru­há a tře­tí část je pro­voz­ně pro­po­je­ná a tvo­ří míst­nost turis­tic­ké­ho infor­mač­ní­ho cen­t­ra a skla­du Otro­ko­vic­ké Bese­dy, kte­rá zde bude pořá­dat růz­né kul­tur­ní akce. V dru­hé sesta­vě jsou toalety. 

Umístění objektu

Zpět na reference