KOMA MODULAR alt

9 fotografií

UNESCO BAR v Karlových Varech


Premiéru si v roce 2019 odbyly tři speciální moduly, které tvoří UNESCO BAR v blízkosti světoznámého karlovarského Vřídla. I

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Kavárny
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 54 m2
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:Tato sestava je určena k pronájmu včetně stínící plachty.

Pre­mi­é­ru si v roce 2019 odby­ly tři spe­ci­ál­ní modu­ly, kte­ré tvo­ří UNE­SCO BAR v blíz­kos­ti svě­tozná­mé­ho kar­lo­var­ské­ho Vříd­la. Insta­la­ce pro­běh­la v rám­ci Mezi­ná­rod­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. UNE­SCO BAR si však zís­kal obli­bu u lázeň­ských návštěv­ní­ků, tak­že si pro­dlou­žil fun­go­vá­ní až do kon­ce prázd­nin. Na rea­li­za­ci baru se podí­lel samot­ný Kar­lo­var­ský kraj. Ved­le fil­mů a lázeň­ských pro­cedur Kar­lo­vy Vary nabí­ze­jí ukáz­ku toho, jak efek­tiv­ně lze pra­co­vat s modu­lár­ní architekturou.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku