KOMA MODULAR alt
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019
UNESCO BAR KVIFF 2019

9 fotografií

UNESCO BAR v Karlových Varech


Premiéru si v roce 2019 odbyly tři speciální moduly, které tvoří UNESCO BAR v blízkosti světoznámého karlovarského Vřídla. I

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Kavárny
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 54 m2
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:Tato sestava je určena k pronájmu včetně stínící plachty.

Pre­mi­é­ru si v roce 2019 odby­ly tři spe­ci­ál­ní modu­ly, kte­ré tvo­ří UNE­SCO BAR v blíz­kos­ti svě­tozná­mé­ho kar­lo­var­ské­ho Vříd­la. Insta­la­ce pro­běh­la v rám­ci Mezi­ná­rod­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. UNE­SCO BAR si však zís­kal obli­bu u lázeň­ských návštěv­ní­ků, tak­že si pro­dlou­žil fun­go­vá­ní až do kon­ce prázd­nin. Na rea­li­za­ci baru se podí­lel samot­ný Kar­lo­var­ský kraj. Ved­le fil­mů a lázeň­ských pro­cedur Kar­lo­vy Vary nabí­ze­jí ukáz­ku toho, jak efek­tiv­ně lze pra­co­vat s modu­lár­ní architekturou.

Umístění objektu

Zpět na reference