KOMA MODULAR alt
Zavodni-restaurace-koma-exterier-1
Img-3057
Img-3081
Img-3083
Img-3105
Img-3133
Img-3141
Img-3230
Img-3239
Img-3248
Img-3252
Img-3260
Img-3268
Img-3280
Img-3286
Img-3300
Img-3318
Img-3330
Img-3340
Img-3351
Img-3364
Img-3368
Img-3387
Img-3390
Img-3402
Zavodni-restaurace-koma-exterier-1
Zavodni-restaurace-koma-exterier-2
Zavodni-restaurace-koma-exterier-3
Zavodni-restaurace-koma-exterier-4
Zavodni-restaurace-koma-exterier-5
Zavodni-restaurace-koma-exterier-6
Zavodni-restaurace-koma-exterier-7

31 fotografií

Modulární jídelna pro zaměstnance firmy KOMA


Jídelna a moderní zázemí pro pracovníky firmy tak slouží vedle svého hlavního účelu i pro kulturní a společenské akce.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Restaurace
Rok realizace:2013
Architekt / Studio:CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 8 týdnů
Délka výroby: 8 týdnů
Počet modulů: 19
Užitná plocha: 649 m2
Výrobková řada: ComfortLine

Nová modu­lár­ní budo­va, navr­že­ná archi­tek­ty Chy­bí­kem a Krišto­fem napl­ňu­je filo­zo­fii fir­my, jež tvr­dí, že kva­lit­ní pro­duk­ty mohou vytvá­řet pou­ze kva­lit­ní a spo­ko­je­ní zaměst­nan­ci. Archi­tek­to­nic­ký návrh pro­to ele­gant­ně řeší inte­ri­ér budo­vy, kdy vnitř­ní pro­sto­ry odrá­že­jí nej­no­věj­ší tren­dy, jsou bar­ve­né a půso­bí svě­žím a pří­jem­ným dojmem. Navíc vytvá­ří pro lidi pro­sto­ry, kam rádi zajdou a ač jsou stá­le v are­á­lu fir­my, tak si od prá­ce doká­ží odpo­či­nout. Budo­va je díky veli­kým oknům nád­her­ně pro­svět­le­ná. Exte­ri­é­ro­vé řeše­ní půso­bí již na prv­ní dojem atrak­tiv­ně. Nejde jen o zají­ma­vou sklad­bu modu­lů a tera­sy, ale také o nápa­di­té fasád­ní řeše­ní, na kte­rém se v těch­to dnech pra­cu­je (pro­jekt počí­tá s osa­ze­ním sekun­dár­ní fasády z taho­ko­vu, kte­rá bude insta­lo­va­ná do kon­ce úno­ra 2014).

Modu­lár­ní archi­tek­tu­ra má jed­no­du­še budoucnost!

Umístění objektu

Zpět na reference