KOMA MODULAR alt

33 fotografií

Restaurace McDonald’s - Bratislava


Modulární restaurace s dřevěnou fasádou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Restaurace
Rok realizace:2001
Klient:McDonald's
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 130
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

McDonald’s vyu­žil KOMA sys­tém také při rea­li­za­ci své restau­ra­ce v Bra­ti­sla­vě na Slo­ven­sku. I u této ten­to­krát výraz­ně vět­ší stav­by zazna­me­ná­me vyu­ži­tí ver­ti­kál­ní­ho dře­vě­né­ho obkla­du, kte­rý se stá­vá jis­tým pojít­kem mezi vše­mi nově vybu­do­va­ný­mi restau­ra­ce­mi McDonald‘s. Nicmé­ně opro­ti Mla­dé Bolesla­vi je fasáda celo­dře­vě­ná. S pou­ži­tím zalo­me­né ple­cho­vé stře­chy a opět moder­ním inte­ri­é­rem zís­ká­vá budo­va koneč­nou atrak­ti­vi­tu a dojem trva­lé stavby.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku