KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Moduly pro Manifesto market 2


Dodali jsme moduly pro Manifesto 2 v Praze Smíchov.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Chybik+Kristof AA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 135 m2
Forma prodeje:Pronájem

19. čer­ven­ce 2019 popr­vé ote­vře­lo své brá­ny Mani­fes­to na Smí­cho­vě – jedi­neč­né zážit­ko­vé mís­to na levém bře­hu Vlta­vy, kte­ré pro­po­ju­je gastro­no­mii, ele­gant­ní design, kul­tur­ní pro­gram a umě­lec­ká vystou­pe­ní. Auto­rem této myš­len­ky a kon­cep­ce je newy­or­ský kra­ji­nář­ský archi­tekt Mar­tin Bar­ry, kte­rý aktu­ál­ně žije v Pra­ze. Vznik­la tak oprav­do­vá let­ní oáza, kde je středo­bo­dem vod­ní prvek, obklo­pe­ný zele­nou svě­ží zahra­dou. V pro­sto­ru se dvě­ma bary a šes­ti restau­ra­ce­mi se čepu­je tan­ko­vé pivo, ori­gi­nál­ní limo­ná­dy a mícha­jí se koktej­ly, spá­ro­va­né s neob­vyk­lý­mi recep­ty a pokr­my exo­tic­kých kuchy­ní. KOMA MODU­LAR vyro­bi­la a smon­to­va­la všech­ny modu­lár­ní objek­ty, kte­ré Mani­fes­to Mar­ket tvo­ří. Celou pop-up let­ní oázu navrh­lo stu­dio Chybik+Kristof AA. Mani­fes­to vra­cí život na dosud nevy­u­ží­va­ný dvůr smí­chov­ské­ho seces­ní­ho Národ­ní­ho domu, kde dří­ve par­ko­va­la auta. Pop-up bude mít krat­ší život než mar­ket Na Flo­ren­ci a po zimě se pře­stě­hu­je na jiné mís­to Pra­hy 5.

Umístění objektu

Zpět na reference