KOMA MODULAR alt
DOG IN DOCK 03
DOG IN DOCK 02
DOG IN DOCK 04
DOG IN DOCK 05
DOG IN DOCK 18
DOG IN DOCK 01
DOG IN DOCK 06
DOG IN DOCK 07
DOG IN DOCK 09
DOG IN DOCK 10
DOG IN DOCK 11
DOG IN DOCK 12
DOG IN DOCK 13
DOG IN DOCK 14
DOG IN DOCK 15
DOG IN DOCK 16
DOG IN DOCK 17
DOG IN DOCK 19
DOG IN DOCK 20
DOG IN DOCK 21

19 fotografií

Bistro Dog in Dock na Baťově kanálu


Ve Veselí nad Moravou jsme postavili unikátní modulární loď, která propojuje moderní design s funkčností a důrazem na udržitelnost.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Restaurace
Rok realizace:2024
Architekt / Studio:Stu­dio Black n’Arch
Klient:Trigema a.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Počet modulů: 19
Užitná plocha: 342 m2
Forma prodeje:Prodej

Na bře­hu Baťo­va kaná­lu ve Vese­lí nad Mora­vou jsme vytvo­ři­li nevšed­ní pro­jekt – modu­lár­ní loď, kte­rá zaujme svým ori­gi­nál­ním designem a mul­ti­funkč­ním vyu­ži­tím. Ten­to objekt, rea­li­zo­va­ný naší spo­leč­nos­tí KOMA MODU­LAR, před­sta­vu­je zásad­ní prvek lokál­ní­ho vinař­ské­ho are­á­lu Dog in dock a význam­ně při­spí­vá k roz­vo­ji regionu.

Víceúčelová konstrukce pro volný čas a gastronomii

Loď nabí­zí tři pod­la­ží, z nichž kaž­dé plní odliš­nou funk­ci. V pří­ze­mí se nachá­zí restau­ra­ce, kte­rá ser­ví­ru­je jíd­la při­pra­ve­ná z lokál­ních suro­vin a orga­ni­zu­je degustač­ní veče­ry s vínem z vinic Dog in dock. V prv­ním pat­ře najde­te soci­ál­ní zaří­ze­ní a pose­ze­ní s pro­skle­ný­mi výklad­ci, kte­ré zajiš­ťu­jí stá­lý kon­takt s okol­ní pří­ro­dou a děním v are­á­lu. Nej­vyš­ší pod­la­ží, vyhlíd­ko­vá tera­sa, posky­tu­je 360° výhle­dy na kanál a okol­ní krajinu.

Kontejnerová architektura v luxusním provedení

Pou­ži­tý design i mate­ri­á­ly inspi­ro­va­né výlet­ní lodí odrá­že­jí moder­ní trend kon­tej­ne­ro­vé archi­tek­tu­ry, zatím­co inte­ri­ér pře­kva­pu­je svou pro­pra­co­va­nos­tí a luxu­sem. Naši návštěv­ní­ci mohou obdi­vo­vat dubo­vé pod­la­hy, designo­vá sví­ti­dla, dře­vě­né pod­hle­dy a náby­tek na míru. Kaž­dý detail, od skle­nic na víno zavě­še­ných nad hla­vou po rybář­ské sítě ve výple­tu zábrad­lí, byl peč­li­vě vybrán, aby dopl­nil cel­ko­vý námoř­ní vzhled a atmosféru.

Srdce projektu – moduly KOMA MODULAR

Zákla­dem celé kon­struk­ce je 19 modu­lů, kte­ré jsme vyro­bi­li a doda­li. Naše modu­ly umož­ňu­jí nejen rych­lou a efek­tiv­ní výstav­bu, ale také sni­žu­jí envi­ron­men­tál­ní dopad během sta­veb­ních procesů.

Ten­to pro­jekt nejen­že odrá­ží naši filo­zo­fii zamě­ře­nou na ino­va­ci, udr­ži­tel­nost a este­ti­ku, ale také slou­ží jako inspi­ra­ce pro budou­cí pro­jek­ty v oblas­ti modu­lár­ní architektury.

Umístění objektu

Zpět na reference