KOMA MODULAR alt
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 1 0
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 2
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 3
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 4
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 5
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 6
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 7
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 8
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 9
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 10
Facade for ceps praguewho is a member of relevant european international organisations 11

11 fotografií

Opláštění administrativní budovy ČEPS


Fasáda a výplně otvorů pro ČEPS
Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Klient:ČEPS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády
Na nových objek­tech je pou­ži­tý sys­tém pro­skle­né struk­tu­rál­ní fasády s troj­sklem. Sys­tém Rey­naers CW50-SC. Pro­skle­ná fasáda má inte­gro­va­ná otví­ra­vě sklop­ná okna a auto­ma­tic­ké posuv­né dve­ře. Výplň fasády tvo­ří troj­sklo s hod­no­tou sou­či­ni­te­le pro­stu­pu tep­la Ug max. 0,9 [W/(m2.K)]. Para­pet­ní část zaskle­ní a nad pod­hle­do­vá část, je tvo­ře­na vněj­ším neprů­hled­ným sklem ESG SMALT RAL 7036 . Oken­ní část je zaskle­na z prů­hled­né­ho skla- vněj­ší sklo ESG STOP­SOL SUSI mod­rý 6 (DARK BLUE) ESG 6 TOP N+/TOP N6, struk­tu­rál­ní sklo. Veš­ke­rá skla pou­ži­tá na fasádě jsou kale­ná pro jejich vyš­ší odol­nost pro­ti prask­nu­tí. U jed­né míst­nos­ti je zaskle­ní pro­ti prů­ra­zu – vněj­ší sklo je pro­ve­de­no jako bez­peč­nost­ní s bez­peč­nost­ní tří­dou RC3, kate­go­rie odol­nos­ti P5A dle EN 356. Ati­kou a zaskle­ním pro­chá­zí bez­peč­nost­ní pře­pa­dy , kde ve skle jsou otvo­ry pro tyto pře­pa­dy o prů­mě­ru 160mm. Dal­ší pro­stu­py sklem jsou pro uchy­ce­ní oce­lo­vé mar­ký­zy nad vjez­dem do objek­tu. Na celé pro­skle­né fasádě jsou umís­tě­ny slu­no­la­my, kte­ré jsou při­chy­ce­ny na nos­né sloup­ky fasády. Byly pou­ži­ty hli­ní­ko­vé elip­so­vi­té lame­ly, Rey­naers-BS Lou­vre Grip. Na oknech stá­va­jí­cích čás­tí jsou pou­ži­ty pře­do­ken­ní hli­ní­ko­vé žalu­zie. Elip­so­vi­té čás­ti stí­ní­cích clon jsou pev­né. Pře­do­ken­ní žalu­zie jsou ovlá­da­né elek­tric­ky. Na elip­se (vstup­ní trakt) je pou­ži­ta pro­větrá­va­ná fasáda z desek Fun­der­max . Fasád­ní des­ky jsou uchy­ce­ny na vodo­rov­ný hli­ní­ko­vý rastr ( L a T pro­fi­ly ). Pod fasád­ní­mi des­ka­mi je pro­větrá­va­ná meze­ra a kon­takt­ní zatep­le­ní beto­no­vé stě­ny mine­rál­ní vatou s hyd­ro­fo­bi­zo­va­nou úpravou.
Zpět na předchozí stránku