KOMA MODULAR alt
Bata facade 3
Bata facade 3
Bata facade 1
Bata facade 11 0
Bata facade 14
Bata facade 16
Bata facade 17
Bata facade 18
Bata facade 19
Bata facade 20

9 fotografií

Rekonstrukce fasády pro prodejnu Baťa


Výměna skel pro prodejnu Baťa Zlín. Zlepšení izolačních vlastností fasády.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Typ dodávky:Fasády
Rekon­struk­ce stá­va­jí­cí­ho objek­tu nachá­ze­jí­cí se na uli­ci Dlou­há. Objekt je čtyř­pod­laž­ní a čás­teč­ně 5.NP . Výmě­nou skel fasády se účel uží­vá­ní nemě­ní. Obvo­do­vý plášť tvo­ří na západ­ní a sever­ní stra­ně pro­skle­ná fasáda, již­ní a východ­ní fasáda je vyzdí­vá­na z kera­mic­kých blo­ků, výklad­ců a cihel­ných doz­dí­vek z cihel­ných blo­ků CDK. Stá­va­jí­cí oce­lo­vá okna již nespl­ňu­jí náro­ky na ener­ge­tic­ký pro­voz budo­vy. Sou­čas­ně byly výmě­ny ven­kov­ních hli­ní­ko­vé žalu­zie. Při demon­tá­ži stá­va­jí­cích skel fasády došlo ke zru­še­ní vstup­ní mar­ký­zy a pro­skle­ných stěn výlo­hy. Zastře­še­ní bylo nahra­ze­no novou pro­skle­nou stříš­kou a nový­mi výlo­ha­mi včet­ně auto­ma­tic­kých posuv­ných dve­ří. Výmě­na skel fasády, výmě­na ver­ti­kál­ní­ho pásu oken s ven­kov­ní­mi žalu­zi­e­mi, výmě­na pro­skle­ných výloh vstu­pu a výmě­na zastře­še­ní vstu­pu byla při­způ­so­be­na stá­va­jí­cí­mu sta­vu, tak aby neby­la změ­ně­na kom­po­zi­ce tva­ro­vé­ho, mate­ri­á­lo­vé­ho a barev­né­ho řeše­ní. Vnitř­ní výpl­ně otvo­rů se nemě­ní. Měni­lo se sklo fasády západ­ní a sever­ní. Nové zaskle­ní bylo pro­ve­de­no izo­lač­ní­mi dvoj­sk­ly COOL-LITE SKN 154 II – vše DIA­MANT. Sou­či­ni­tel pro­stu­pu tep­la navr­že­né­ho skla je Ug = 1,0 W/(m2.K). Dále se měnil pás oken ve scho­diš­ťo­vém pro­sto­ru včet­ně hli­ní­ko­vých ven­kov­ních žalu­zií, sou­či­ni­tel pro­stu­pu tep­la navr­že­ných oken je UW = 1,1 W/(m2.K). Výlo­hy z hli­ní­ko­vých pro­fi­lů s pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem, zaskle­ní ven­kov­ních stěn izo­lač­ní­mi dvoj­sk­ly. Sou­či­ni­tel pro­stu­pu tep­la navr­že­ných výloh je UW = 1,1W/(m2.K). Inves­tor: Baťa a.s. Objed­na­tel: Obsi­di­an a.s., Otro­ko­vi­ce Zho­to­vi­tel : KOMA-FACA­DE s.r.o., Brno Ter­mí­ny : 18.6.201830.9.2019 Pou­ži­tý sys­tém RAY­NAERS : CW 50 s pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem – pro­skle­né fasády Super­ial I+ s pře­ru­še­ným tepel­ným mos­tem – dve­ře CS77 HI – okna
Zpět na reference