KOMA MODULAR alt
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

18 fotografií

Přístavba 4* hotelu v Paříži


Přístavba hotelu LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paříži.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Hotely
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Země realizace:Francie
Technická specifikace: Délka stavby: 4 měsíce
Délka výroby: 4 měsíce
Počet modulů: 44
Užitná plocha: 958 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ní pří­stav­ba 4* hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paří­ži pro­ká­za­la dal­ší vyu­ži­tel­nost modu­lár­ní výstav­by v pra­xi. Pří­stav­ba hote­lu obsa­hu­je 28 plně kli­ma­ti­zo­va­ných poko­jů, kaž­dý pokoj má svůj bal­kon a soci­ál­ní zaří­ze­ní. Celá pří­stav­ba je 4 pod­laž­ní. Hotel je umís­těn v par­ku, tak­že šetr­ná výstav­ba pomo­cí modu­lů, kte­rá neza­tě­žu­je oko­lí sta­veb­ním ruchem tak, jako stan­dard­ní výstav­ba, bylo hlav­ním důvo­dem, proč se objed­na­tel Serie Flex roz­ho­dl pro tuto meto­du výstavby.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku