KOMA MODULAR alt
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto smichov michaeltomes 5
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)
Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)

12 fotografií

Moduly pro Manifesto market 2


Dodali jsme moduly pro Manifesto 2 v Praze Smíchov.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Chybik+Kristof AA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 135 m2
Forma prodeje:Pronájem

19. čer­ven­ce 2019 popr­vé ote­vře­lo své brá­ny Mani­fes­to na Smí­cho­vě – jedi­neč­né zážit­ko­vé mís­to na levém bře­hu Vlta­vy, kte­ré pro­po­ju­je gastro­no­mii, ele­gant­ní design, kul­tur­ní pro­gram a umě­lec­ká vystou­pe­ní. Auto­rem této myš­len­ky a kon­cep­ce je newy­or­ský kra­ji­nář­ský archi­tekt Mar­tin Bar­ry, kte­rý aktu­ál­ně žije v Pra­ze. Vznik­la tak oprav­do­vá let­ní oáza, kde je středo­bo­dem vod­ní prvek, obklo­pe­ný zele­nou svě­ží zahra­dou. V pro­sto­ru se dvě­ma bary a šes­ti restau­ra­ce­mi se čepu­je tan­ko­vé pivo, ori­gi­nál­ní limo­ná­dy a mícha­jí se koktej­ly, spá­ro­va­né s neob­vyk­lý­mi recep­ty a pokr­my exo­tic­kých kuchy­ní. KOMA MODU­LAR vyro­bi­la a smon­to­va­la všech­ny modu­lár­ní objek­ty, kte­ré Mani­fes­to Mar­ket tvo­ří. Celou pop-up let­ní oázu navrh­lo stu­dio Chybik+Kristof AA. Mani­fes­to vra­cí život na dosud nevy­u­ží­va­ný dvůr smí­chov­ské­ho seces­ní­ho Národ­ní­ho domu, kde dří­ve par­ko­va­la auta. Pop-up bude mít krat­ší život než mar­ket Na Flo­ren­ci a po zimě se pře­stě­hu­je na jiné mís­to Pra­hy 5.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku