KOMA MODULAR alt

17 fotografií

Speciální sanitární moduly do Norska_ Råde


Sanitární moduly do náročných klimatických podmínek s nerezovými zařizovacími předměty v provedení "antivandal".

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2018
Klient:Hibas AS
Země realizace:Norsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 6 týdnů
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 252 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pře­da­li jsme spe­ci­ál­ní sani­tár­ní modu­ly do Nor­ska, kte­ré vyho­ví i v pod­mín­kách třesku­tých nor­ských zim. Modu­ly jsou spe­ci­ál­ní jak po strán­ce vzhle­du, tak tech­nic­kých para­me­t­rů s vyba­ve­ním nere­zo­vý­mi zaři­zo­va­cí­mi před­mě­ty v pro­ve­de­ní anti­van­dal“. Jed­ná se o dvě budo­vy - jed­nu pro ženy a dru­hou pro muže. V kaž­dé z nich je 12 kou­pe­len s toa­le­ta­mi a dvě kou­pel­ny pro han­di­ca­po­va­né obča­ny. Sou­čás­tí jsou rov­něž dvě tech­nic­ké míst­nos­ti a stře­do­vý chod­bo­vý modul se svět­lí­kem. Vnitř­ní povrch sani­tár­ních míst­nos­tí je opat­řen spe­ci­ál­ním akry­lá­to­vým nástři­kem odol­ným pro­ti otě­ru. Celá sesta­va je vyba­ve­na dře­vě­nou fasádou. Děku­je­me naše­mu part­ne­ru Hibas AS za skvě­lou spolupráci!

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku