KOMA MODULAR alt
Koma sanitarky 01
Koma sanitarky 41
Koma sanitarky 02
Koma sanitarky 04
Koma sanitarky 08
Koma sanitarky 10
Koma sanitarky 11
Koma sanitarky 12
Koma sanitarky 14
Koma sanitarky 16
Koma sanitarky 17
Koma sanitarky 18
Koma sanitarky 20
Koma sanitarky 19
Koma sanitarky 21
Koma sanitarky 22
Koma sanitarky 23
Koma sanitarky 24
Koma sanitarky 25
Koma sanitarky 27
Koma sanitarky 28
Koma sanitarky 30
Koma sanitarky 31
Koma sanitarky 32
Koma sanitarky 33
Koma sanitarky 34
Koma sanitarky 36
Koma sanitarky 39
Koma sanitarky 40

28 fotografií

VIP sanitární moduly


Tyto luxusní modulární prostory kombinují exkluzivní sanitární vybavení s designový příslušenstvím a kvalitními materiály. Díky odbornosti a důrazu na detaily jsme našemu dlouholetému zákazníkovi nabídli estetický a funkční prostor na nejvyšší úrovni.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2023
Země realizace:Polsko
Technická specifikace: Počet modulů: 10
Užitná plocha: 180 m2
Výrobková řada: StandardLine

Modu­ly jsou vyba­ve­ny exklu­ziv­ním sys­té­mem sani­tár­ních pří­ček, sani­tár­ním nábyt­kem od fir­my Schä­fer, znač­ko­vou sani­tár­ní kera­mi­kou, nábyt­kem a doplň­ky, designo­vý­mi bodo­vý­mi svět­ly v kom­bi­na­ci s LED pás­ky, mul­tis­pli­to­vý­mi kli­ma­ti­zač­ní­mi jed­not­ka­mi a osvě­žo­va­či vzduchu.

Stě­ny jsme vyro­bi­li z designo­vých pane­lů nor­ské­ho výrob­ce. Strop je kon­stru­o­ván jako zavě­še­ný, pod­la­ha byla opat­ře­na vel­ko­for­má­to­vou dlaž­bou. Fasádu jsme vyved­li z vel­ko­for­má­to­vých lamel, výpl­ně jsou hli­ní­ko­vé. Pří­jem­nou atmo­sfé­ru modu­lár­ní­ho pro­sto­ru dokres­lu­je hud­ba ze zabu­do­va­ných reproduktorů.


Díky naše­mu odbor­né­mu pří­stu­pu a důra­zu na detai­ly jsme vytvo­ři­li pro­stor, kte­rý kom­bi­nu­je funkč­nost s este­ti­kou na nej­vyš­ší úrovni.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku