KOMA MODULAR alt

28 fotografií

VIP sanitární moduly


Tyto luxusní modulární prostory kombinují exkluzivní sanitární vybavení s designový příslušenstvím a kvalitními materiály. Díky odbornosti a důrazu na detaily jsme našemu dlouholetému zákazníkovi nabídli estetický a funkční prostor na nejvyšší úrovni.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2023
Země realizace:Polsko
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine

Modu­ly jsou vyba­ve­ny exklu­ziv­ním sys­té­mem sani­tár­ních pří­ček, sani­tár­ním nábyt­kem od fir­my Schä­fer, znač­ko­vou sani­tár­ní kera­mi­kou, nábyt­kem a doplň­ky, designo­vý­mi bodo­vý­mi svět­ly v kom­bi­na­ci s LED pás­ky, mul­tis­pli­to­vý­mi kli­ma­ti­zač­ní­mi jed­not­ka­mi a osvě­žo­va­či vzduchu.

Stě­ny jsme vyro­bi­li z designo­vých pane­lů nor­ské­ho výrob­ce. Strop je kon­stru­o­ván jako zavě­še­ný, pod­la­ha byla opat­ře­na vel­ko­for­má­to­vou dlaž­bou. Fasádu jsme vyved­li z vel­ko­for­má­to­vých lamel, výpl­ně jsou hli­ní­ko­vé. Pří­jem­nou atmo­sfé­ru modu­lár­ní­ho pro­sto­ru dokres­lu­je hud­ba ze zabu­do­va­ných reproduktorů.


Díky naše­mu odbor­né­mu pří­stu­pu a důra­zu na detai­ly jsme vytvo­ři­li pro­stor, kte­rý kom­bi­nu­je funkč­nost s este­ti­kou na nej­vyš­ší úrovni.


Zpět na reference