KOMA MODULAR alt
Parker-12
Parker-12
Parker-11
Parker-10
Parker-9
Parker-8
Parker-7
Parker-6
Parker-5
Parker-4
Parker-2
Parker-1

11 fotografií

Prodejna Parker Store Bratislava


Dočasná modulární prodejna.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2010
Klient:Parker Store
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 216 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pro­dej­na pro fir­mu PAR­KER STO­RE. Výho­dy modu­lár­ní výstav­by stá­le více obje­vu­jí inves­to­ři, což doka­zu­je i pro­dej­na Par­ker Sto­re, kte­rá je umís­tě­na v Bra­ti­sla­vě. Jed­no­du­chá, ale o to více efek­tiv­ní pro­dej­na v Bra­ti­sla­vě. Spo­leč­nost Par­ker chtě­la ve vel­mi krát­ké době vyře­šit výstav­bu nové pro­dej­ny. Dal­ším hle­dis­kem byla pocho­pi­tel­ně cena samot­né sesta­vy. Na této rea­li­za­ci jsou tedy pou­ži­ty kon­tej­ne­ry Stan­dar­d­Li­ne v základ­ním pro­ve­de­ní. Celý vzhled pro­dej­ny, kte­rá má ve svých útro­bách také kan­ce­lář pro admi­nis­tra­ti­vu, odpo­ví­dá sor­ti­men­tu, jež zákaz­ní­ci najdou v samot­né prodejně.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku