KOMA MODULAR alt
Explosion-proof-containers-1
Explosion-proof-containers-2
Explosion-proof-containers-3
Explosion-proof-containers-4
Explosion-proof-containers-5
Explosion-proof-containers-6
Explosion-proof-containers-7
Explosion-proof-containers-8
Explosion-proof-containers-9
Explosion-proof-containers-10
Explosion-proof-containers-11
Explosion-proof-containers-13
Explosion-proof-containers-15
Explosion-proof-containers-16
Explosion-proof-containers-17
Explosion-proof-containers-18
Explosion-proof-containers-19
Explosion-proof-containers-20
Explosion-proof-containers-21
Explosion-proof-containers-22

19 fotografií

Kontejnery proti výbuchu, kanceláře a sociální zařízení pro firmu Exxon Mobil - ESSO, Slagentangen


6 budov z celkem 47 modulů. Kontejnery jsou o půdorysném rozměru 7,4 x 3,0m a odolné pro 1,3 Psi odporu výbuchu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / Moduly odolné proti výbuchu
Rok realizace:2010
Klient:Exxon Mobil
Země realizace:Norsko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 47
Užitná plocha: 1043 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Poptá­vek na zaří­ze­ní, kte­rá odo­lá­va­jí výbuchu je stá­le více ze stran spo­leč­nos­tí, kte­ré se zabý­va­jí úpra­vou ropy nebo od che­mic­kých spo­leč­nos­tí. Tato otáz­ka se sta­la žha­vým téma­tem hlav­ně po tragé­dii ve spo­leč­nos­ti BP v Texa­su v roce 2005, kdy bylo vli­vem výbuchu usmr­ce­no mno­ho pra­cov­ní­ků. Smr­tel­ná zra­ně­ní měli hlav­ně pra­cov­ní­ci, kte­ří byli v době výbuch ve zdě­ných budo­vách. Pří­či­na těch­to zra­ně­ní bylo hlav­ně zasy­pá­ní tros­ka­mi budov.

Spo­leč­nost Exxon Mobil, kte­rá je nej­vět­ší pro­du­cent ropy na svě­tě, si byla vědo­ma toho­to nebez­pe­čí. Bez­peč­nost svých pra­cov­ní­ků řeší výstav­bou objek­tů z modu­lů odol­ných pro­ti výbuchu. Fir­ma KOMA, díky odbor­né­mu záze­mí kon­strukč­ní kan­ce­lá­ře, vyvi­nu­la kon­tej­ner odol­ný pro­ti výbuchu. Naše fir­ma pro­šla doda­va­tel­ským audi­tem, kte­rý pro­ved­li inže­ný­ři Exxon Mobi­lu pří­mo v naší výrob­ní hale. Po kon­t­ro­le pro­to­ty­pu byla zahá­je­na séri­o­vá výro­ba obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů odol­ných pro­ti výbuchu. Kon­tej­ne­ry jsou o půdo­rys­ném roz­mě­ru 7,43,0m a odol­né pro 1,3 Psi odpo­ru výbuchu.

Prv­ní budo­vy smon­to­va­né z těch­to kon­tej­ne­rů byly posta­ve­ny rafi­né­rii Slagen­tan­gen v Nor­sku. Fir­ma KOMA zde za pomo­ci nor­ské­ho part­ne­ra vybu­do­va­la 6 budov, na kte­ré pou­ži­la 47 modu­lů. Hlav­ní­ho cíle spo­leč­nos­ti Exxon, ochra­na pra­cov­ní­ků před násled­ky výbuchu, bylo tak dosaženo.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku