KOMA MODULAR alt
P1350430
2015-park-hvezdicka_8
2015-park-hvezdicka_16
2015-park-hvezdicka_17
2015-park-hvezdicka_21
Upr_2015-park-hvezdicka_17
P1350430 0 0 0
P1350419 0 0
P1350486 0 0
P1350460 0 0
P1350462 0 0
P1350471 0 0
P1350533 0 0
P1350520 0 0
P1350545 0 0
P1350524 0 0
P1350576 0 0
P1350570 0 0

17 fotografií

Multikulturní centrum Hvězdička


Nízkoprahové centrum určené k provozování mimoškolních aktivit romské mládeže

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 38
Užitná plocha: 670 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA vybu­do­va­la v loka­li­tě brněn­ské­ho Cej­lu níz­ko­pra­ho­vé cen­t­rum urče­né k pro­vo­zo­vá­ní mimo­škol­ních akti­vit rom­ské mlá­de­že. Dvou­pod­laž­ní budo­va z díl­ny archi­tek­tů Rad­ko Květ a Radek Slá­de­ček pomů­že soci­ál­ní inte­gra­ci rom­ské komu­ni­ty. Modu­lár­ní KOMA řeše­ní bylo vybrá­no zejmé­na s ohle­dem na dočas­nost stav­by, finanč­ní dostup­nost a mož­nost leh­ké pře­no­si­tel­nos­ti. V rám­ci zapo­je­ní míst­ní komu­ni­ty budou stě­ny cen­t­ra barev­ně řeše­ny při umě­lec­kých worksho­pech. Z modu­lů tak vzni­ká objekt s vel­kým poten­ci­á­lem pro celou komu­ni­tu Cejlu.

Umístění objektu

Zpět na reference