KOMA MODULAR alt

17 fotografií

Dočasné kino, Olomouc


Pronájem dočasného modulárního kina pro filmový festival.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Kina
Rok realizace:2014
Klient:AFO
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Neboť se celá sku­pi­na KOMA zamě­řu­je na popu­la­ri­za­ci modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a pod­po­ru zají­ma­vých akcí, sta­la se KOMA part­ne­rem mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu popu­lár­ně-vědec­kých fil­mů AFO v Olo­mou­ci. Fes­ti­va­lu zapůj­či­la sesta­vu kon­tej­ne­rů, kte­rá fun­gu­je jako let­ní kino v his­to­ric­kém cen­t­ru Hor­ní­ho Náměs­tí v Olo­mou­ci. Tato rea­li­za­ce, kte­rou do Olo­mou­ce doda­la sester­ská spo­leč­nost KOMA Rent, opět demon­stru­je vari­a­bi­li­tu a prak­tič­nost modu­lár­ní výstav­by. Asi si lze těž­ko před­sta­vit, z jaké­ho jiné­ho sta­veb­ní­ho sys­té­mu by šlo v his­to­ric­kém cen­t­ru měs­ta, rea­li­zo­vat dočas­nou dvou­pa­t­ro­vou stav­bu. Modu­lár­ní sys­tém KOMA tedy opět uká­zal, mož­nos­ti modu­lár­ní výstav­by. A KOMA je pro­to hrdým part­ne­rem festivalu.

Umístění objektu

Zpět na reference