KOMA MODULAR alt
Afo 8
AFO 28129
AFO 281229
AFO 281829
AFO 28629
AFO 28929
AFO 281329
AFO 281429
AFO 28829
AFO 281929
AFO 281729
AFO 281129
AFO 281029
AFO 28729
AFO 28529
AFO 28329
AFO 28229
AFO 28429

17 fotografií

Dočasné kino, Olomouc


Pronájem dočasného modulárního kina pro filmový festival.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Kina
Rok realizace:2014
Klient:AFO
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Neboť se celá sku­pi­na KOMA zamě­řu­je na popu­la­ri­za­ci modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a pod­po­ru zají­ma­vých akcí, sta­la se KOMA part­ne­rem mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu popu­lár­ně-vědec­kých fil­mů AFO v Olo­mou­ci. Fes­ti­va­lu zapůj­či­la sesta­vu kon­tej­ne­rů, kte­rá fun­gu­je jako let­ní kino v his­to­ric­kém cen­t­ru Hor­ní­ho Náměs­tí v Olo­mou­ci. Tato rea­li­za­ce, kte­rou do Olo­mou­ce doda­la sester­ská spo­leč­nost KOMA Rent, opět demon­stru­je vari­a­bi­li­tu a prak­tič­nost modu­lár­ní výstav­by. Asi si lze těž­ko před­sta­vit, z jaké­ho jiné­ho sta­veb­ní­ho sys­té­mu by šlo v his­to­ric­kém cen­t­ru měs­ta, rea­li­zo­vat dočas­nou dvou­pa­t­ro­vou stav­bu. Modu­lár­ní sys­tém KOMA tedy opět uká­zal, mož­nos­ti modu­lár­ní výstav­by. A KOMA je pro­to hrdým part­ne­rem festivalu.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku