KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Modulární kulturní dům Norberčany


Modulární kulturní dům Norberčany

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Kulturní domy
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing.arch.Petr Kulda - TIPOS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 měsíce
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 324 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Zastu­pi­te­lé obce Nor­ber­ča­ny se roz­hod­li vybu­do­vat kul­tur­ní dům na zákla­dě refe­ren­ce kul­tur­ní­ho domu v Ryb­ní­ku, kte­rý jsme vybu­do­va­li v roce 2013. Podob­ně jako v Ryb­ní­ku, tak i v Nor­ber­ča­nech obča­né postrá­da­li kul­tur­ní stá­nek, kde by moh­li pro­vo­zo­vat růz­né taneč­ní zába­vy, kon­cer­ty či diva­del­ní před­sta­ve­ní. V kul­tur­ním domě nechy­bí klu­bov­na, soci­ál­ní záze­mí a vše, co je potřeb­né pro pro­voz výše zmí­ně­ných kul­tur­ních akti­vit. Na roz­díl od Ryb­ní­ku má ten­to kul­tur­ní dům sed­lo­vou stře­chu, kte­rou včet­ně pří­po­jek, fasády a zákla­dů pro­ved­la sta­veb­ní fir­ma Navlá­čil. Celý objekt byl vybu­do­ván pomo­cí modu­lů sys­té­mu flat-pack z důvo­du poža­dav­ku vyso­ké­ho stro­pu v taneč­ním sálu.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku