KOMA MODULAR alt
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norberčany
Modulární kulturní dům Norbertčany
Modulární kulturní dům Norbertčany
Modulární kulturní dům Norbertčany
Modulární kulturní dům Norbertčany
Modulární kulturní dům Norbertčany
Modulární kulturní dům Norbertčany

12 fotografií

Modulární kulturní dům Norberčany


Modulární kulturní dům Norberčany

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Kulturní domy
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing.arch.Petr Kulda - TIPOS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 měsíce
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 324 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Zastu­pi­te­lé obce Nor­ber­ča­ny se roz­hod­li vybu­do­vat kul­tur­ní dům na zákla­dě refe­ren­ce kul­tur­ní­ho domu v Ryb­ní­ku, kte­rý jsme vybu­do­va­li v roce 2013. Podob­ně jako v Ryb­ní­ku, tak i v Nor­ber­ča­nech obča­né postrá­da­li kul­tur­ní stá­nek, kde by moh­li pro­vo­zo­vat růz­né taneč­ní zába­vy, kon­cer­ty či diva­del­ní před­sta­ve­ní. V kul­tur­ním domě nechy­bí klu­bov­na, soci­ál­ní záze­mí a vše, co je potřeb­né pro pro­voz výše zmí­ně­ných kul­tur­ních akti­vit. Na roz­díl od Ryb­ní­ku má ten­to kul­tur­ní dům sed­lo­vou stře­chu, kte­rou včet­ně pří­po­jek, fasády a zákla­dů pro­ved­la sta­veb­ní fir­ma Navlá­čil. Celý objekt byl vybu­do­ván pomo­cí modu­lů sys­té­mu flat-pack z důvo­du poža­dav­ku vyso­ké­ho stro­pu v taneč­ním sálu.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku