KOMA MODULAR alt
Kd rybnik 04
Kd rybnik 04
Kd rybnik 06
Kd rybnik 08
Kd rybnik 11
Kd rybnik 17
Kd rybnik 18
Kd rybnik 20
Kd rybnik 21
Kd rybnik 22
Kd rybnik 23
Kd rybnik 24

11 fotografií

Kulturní dům v Rybníku, CZ


Modulární kulturní dům v Rybníku

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Kulturní domy
Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 324 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Sys­tém výstav­by pomo­cí tzv. flat-pac­ků vyu­ží­vá­me poměr­ně čas­to, nicmé­ně stav­ba řeše­ná z vel­ko­for­má­to­vých modu­lů, kte­ré by byly dopra­ve­ny ve slo­že­ném sta­vu, je do jis­té míry uni­kát. Kul­tur­ní dům v obci Ryb­ník o plo­še 324 m² je tvo­řen 10 vel­ko­for­má­to­vý­mi modu­ly Com­fort, při­čemž sál, kte­rý je slo­žen ze 6 modu­lů, musí mít světlou výš­ku 4,3 met­ru. Pro záze­mí kul­tur­ní­ho domu, kte­ré obsa­hu­je kuchyň­ku, WC, skla­dy a klu­bov­nu, byly pou­ži­ty 4 stan­dard­ně vyro­be­né modu­ly se světlou výš­kou 2,8 m.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku