KOMA MODULAR alt

11 fotografií

Kulturní dům v Rybníku, CZ


Modulární kulturní dům v Rybníku

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Kulturní domy
Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 324 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Sys­tém výstav­by pomo­cí tzv. flat-pac­ků vyu­ží­vá­me poměr­ně čas­to, nicmé­ně stav­ba řeše­ná z vel­ko­for­má­to­vých modu­lů, kte­ré by byly dopra­ve­ny ve slo­že­ném sta­vu, je do jis­té míry uni­kát. Kul­tur­ní dům v obci Ryb­ník o plo­še 324 m² je tvo­řen 10 vel­ko­for­má­to­vý­mi modu­ly Com­fort, při­čemž sál, kte­rý je slo­žen ze 6 modu­lů, musí mít světlou výš­ku 4,3 met­ru. Pro záze­mí kul­tur­ní­ho domu, kte­ré obsa­hu­je kuchyň­ku, WC, skla­dy a klu­bov­nu, byly pou­ži­ty 4 stan­dard­ně vyro­be­né modu­ly se světlou výš­kou 2,8 m.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku