KOMA MODULAR alt
Holida inn 17
Img 0045
Img 0078
Img 0218
Img 0257
Img 0292
Img 0296
Img 0301
Img 0311
Holida inn 1
Holida inn 2
Holida inn 3
Holida inn 4
Holida inn 5
Holida inn 6
Holida inn 7
Holida inn 8
Holida inn 9
Holida inn 10
Holida inn 11
Holida inn 12
Holida inn 13
Holida inn 14
Holida inn 15
Holida inn 16
Holida inn 17

25 fotografií

Přístavba hotelu Holiday Inn, Žilina


Modulární přístavba konferenční místnosti na střeše hotelu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Konferenční místnosti
Rok realizace:2013
Klient:Holiday Inn
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Spe­ci­fic­ká pří­stav­ba hote­lu je zvlášt­ní zejmé­na díky tomu, že je umís­tě­ná na stře­še. Dal­ší ukáz­kou vari­a­bi­li­ty KOMA sys­té­mu je i fakt, že nej­pr­ve pří­stav­ba slou­ži­la jako rela­xač­ní cen­t­rum fot­ba­lis­tům do 17 let, kte­ří hrá­li v Žili­ně mis­trov­ství Evro­py UEFA. Nyní jsou v kon­tej­ne­rech pro­sto­ry kon­gre­so­vé­ho sálu. Na fot­kách je zřej­mé, že byť se jed­ná o stan­dard­ní kon­tej­ne­ry, jejich inte­ri­é­ro­vé řeše­ní je moder­ní a vyba­ve­né moder­ní tech­ni­kou. Stě­ny jsou oblo­že­ny sádro­kar­to­no­vý­mi des­ka­mi v kom­bi­na­ci se dře­vem. Stro­py jsou opat­ře­ny sádro­kar­to­no­vým pod­hle­dem. Vytá­pě­ní je řeše­no tep­lo­vod­ním tope­ním napo­je­ným na tope­ní budo­vy hotelu.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku