KOMA MODULAR alt

25 fotografií

Přístavba hotelu Holiday Inn, Žilina


Modulární přístavba konferenční místnosti na střeše hotelu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Konferenční místnosti
Rok realizace:2013
Klient:Holiday Inn
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Spe­ci­fic­ká pří­stav­ba hote­lu je zvlášt­ní zejmé­na díky tomu, že je umís­tě­ná na stře­še. Dal­ší ukáz­kou vari­a­bi­li­ty KOMA sys­té­mu je i fakt, že nej­pr­ve pří­stav­ba slou­ži­la jako rela­xač­ní cen­t­rum fot­ba­lis­tům do 17 let, kte­ří hrá­li v Žili­ně mis­trov­ství Evro­py UEFA. Nyní jsou v kon­tej­ne­rech pro­sto­ry kon­gre­so­vé­ho sálu. Na fot­kách je zřej­mé, že byť se jed­ná o stan­dard­ní kon­tej­ne­ry, jejich inte­ri­é­ro­vé řeše­ní je moder­ní a vyba­ve­né moder­ní tech­ni­kou. Stě­ny jsou oblo­že­ny sádro­kar­to­no­vý­mi des­ka­mi v kom­bi­na­ci se dře­vem. Stro­py jsou opat­ře­ny sádro­kar­to­no­vým pod­hle­dem. Vytá­pě­ní je řeše­no tep­lo­vod­ním tope­ním napo­je­ným na tope­ní budo­vy hotelu.

Umístění objektu

Zpět na reference