KOMA MODULAR alt
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano
Pavilon EXPO 2015 Milano

19 fotografií

Pavilon ČR na světové výstavě EXPO


Pavilon České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v italském Milánu realizovaný modulárním systémem. Pavilon byl oceněný bronzovou medailí za architekturu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Ostatní / Eventové moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Itálie
Technická specifikace: Počet modulů: 43
Užitná plocha: 1700 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Pronájem

Čes­ký pavi­lon EXPO2015 před­sta­vu­je špič­ko­vou čes­kou modu­lár­ní archi­tek­tu­ru. Má za cíl poskyt­nout ade­kvát­ní pro­stor pro expo­zi­ce s funkč­ním záze­mím pomo­cí jed­no­du­ché tech­no­lo­gie modulů.

Kon­cept je zalo­žen na dočas­nos­ti pavi­lo­nu a na téma­tu Svě­to­vé výsta­vy Expo 2015 Potra­vi­ny pro pla­ne­tu, ener­gie pro život“. Mot­tem pavi­lo­nu je voda, pavi­lon pre­zen­tu­je nej­no­věj­ší mož­nos­ti nano­tech­no­lo­gic­ké­ho čiš­tě­ní vody a záro­veň tra­dič­ní vztah Čes­ké repub­li­ky k vodě (lázeň­ství, apod.) for­mou bazé­nu, kte­rý je sou­čás­tí veřej­né­ho pro­sto­ru pavilonu. 

Sou­do­bá archi­tek­tu­ra pavi­lo­nu odka­zu­je na jed­no­du­chost národ­ní­ho sty­lu – na moder­nis­mus. Ve spod­ní čás­ti se nachá­zí bazén, malý amfi­te­átr a restau­ra­ce. V pat­ře jsou výstav­ní pro­sto­ry umís­tě­né kolem cen­t­rál­ní­ho átria a dal­ší restau­ra­ce, násle­du­je pří­stup­ná zele­ná stře­cha, kte­ré posky­tu­je návštěv­ní­ko­vi výhled na celý are­ál svě­to­vé výstavy. 


Umístění objektu

Zpět na reference