KOMA MODULAR alt

19 fotografií

Pavilon ČR na světové výstavě EXPO


Pavilon České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v italském Milánu realizovaný modulárním systémem. Pavilon byl oceněný bronzovou medailí za architekturu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Ostatní / Eventové moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Itálie
Technická specifikace: Počet modulů: 43
Užitná plocha: 1700 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Pronájem

Čes­ký pavi­lon EXPO2015 před­sta­vu­je špič­ko­vou čes­kou modu­lár­ní archi­tek­tu­ru. Má za cíl poskyt­nout ade­kvát­ní pro­stor pro expo­zi­ce s funkč­ním záze­mím pomo­cí jed­no­du­ché tech­no­lo­gie modulů.

Kon­cept je zalo­žen na dočas­nos­ti pavi­lo­nu a na téma­tu Svě­to­vé výsta­vy Expo 2015 Potra­vi­ny pro pla­ne­tu, ener­gie pro život“. Mot­tem pavi­lo­nu je voda, pavi­lon pre­zen­tu­je nej­no­věj­ší mož­nos­ti nano­tech­no­lo­gic­ké­ho čiš­tě­ní vody a záro­veň tra­dič­ní vztah Čes­ké repub­li­ky k vodě (lázeň­ství, apod.) for­mou bazé­nu, kte­rý je sou­čás­tí veřej­né­ho pro­sto­ru pavilonu. 

Sou­do­bá archi­tek­tu­ra pavi­lo­nu odka­zu­je na jed­no­du­chost národ­ní­ho sty­lu – na moder­nis­mus. Ve spod­ní čás­ti se nachá­zí bazén, malý amfi­te­átr a restau­ra­ce. V pat­ře jsou výstav­ní pro­sto­ry umís­tě­né kolem cen­t­rál­ní­ho átria a dal­ší restau­ra­ce, násle­du­je pří­stup­ná zele­ná stře­cha, kte­ré posky­tu­je návštěv­ní­ko­vi výhled na celý are­ál svě­to­vé výstavy. 


Umístění objektu

Zpět na reference