KOMA MODULAR alt

14 fotos

Zlín Design Week 2017


City moduly na Zlín Design Weeku 2017.
Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2017
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 3 dny
Produktionszeit: 3 týdny
Anzahl der Module: 52
Nutzfläche: 900
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte
Notiz:City moduly jsou určené pouze k pronájmu.
KOMA Modu­lar byla i v roce 2017 gene­rál­ním part­ne­rem Zlín Design Wee­ku, kte­rý se konal v tom­to roce již potře­tí. Ten­to uni­kát­ní pro­jekt pro­po­je­ní stu­den­tů UTB a designo­vých firem se rok od roku roz­růs­tá. Fir­ma KOMA je hrdým part­ne­rem toho­to svát­ku desig­nu ve Zlí­ně od počát­ku. V letoš­ním roce slou­ži­ly City modu­ly navíc opro­ti před­chá­ze­jícm roč­ní­kům i jako výstav­ní gale­rie a design shop. Na náměs­tí míru si pořa­da­te­lé vytvo­ři­li ze City modu­lů info­o­cen­t­rum s tera­sou a neo­no­vým nápi­sem. kte­rý zval k návštěvě ZDW 2017. Sou­čás­tí wee­ku byla i řada dopro­vod­ných pro­gra­mů, worksho­pů a referencí.
Reference location

Zurück