KOMA MODULAR alt

21 fotos

20. Jahrgang des Dokumentarfilmfestivals Jihlava 2016 und City-Module


Lighthouse KOMA se stal dominantou 20. ročníku Filmového festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě 2016. Před festivalem plnil funkci informačního centra s kavárnou a v průběhu festivalu sloužil vedle kavárny s vyhlídkovou terasou jako místo, kde byly pořádány workshopy. Lighthouse doplnily další 4 City moduly, kde pořadatelé vzpomněli na uplynulé ročníky. Ve dvou City modulech si mohla jihlavská mládež vyzkoušet své dovednosti na edukativních počítačových hrách.
Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2016
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 5 dní
Produktionszeit: 2 týdny
Anzahl der Module: 16
Nutzfläche: 240
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte
Ligh­thou­se KOMA se stal domi­nan­tou 20. roč­ní­ku Fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho fil­mu v Jih­la­vě 2016. Před fes­ti­va­lem plnil funk­ci infor­mač­ní­ho cen­t­ra s kavár­nou a v prů­bě­hu fes­ti­va­lu slou­žil ved­le kavár­ny s vyhlíd­ko­vou tera­sou jako mís­to, kde byly pořá­dá­ny worksho­py. Ligh­thou­se dopl­ni­ly dal­ší 4 City modu­ly, kde pořa­da­te­lé vzpo­mně­li na uply­nu­lé roč­ní­ky. Ve dvou City modu­lech si moh­la jih­lav­ská mlá­dež vyzkou­šet své doved­nos­ti na edu­ka­tiv­ních počí­ta­čo­vých hrách.
Reference location

Zurück