KOMA MODULAR alt
Foto03-zm
Zlin_design_week_1
Zlin_design_week_2
Zlin_design_week_3
Zlin_design_week_4
Zlin_design_week_5
Zlin_design_week_6
Zlin_design_week_7
Zlin_design_week_8
Zlin_design_week_9
Zlin_design_week_10
Zlin_design_week_11
Zlin_design_week_12
Zlin_design_week_13
Zlin_design_week_14
Zlin_design_week_15
Zlin_design_week_16_0
Zlin_design_week_17
Zlin_design_week_18

18 fotos

Zlín design week, CZ


Koncem dubna 2015 byly CITY moduly použity v rámci festivalu ZLÍN DESIGN WEEK. Jeho cílem bylo vrátit design na místo, kde vznikal a dokázat, že design není pouze nedostupný a drahý. Elegantní černé moduly doplněné hlavní prosklenou stěnou a bočními stěnami z OSB desek byly instalovány na náměstí Míru a určeny pro prezentaci vybraných designových firem a uměleckých vysokých škol. Organizaci celé akce si vzala na starost Fakulta multimediálních komunikací univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studenti se opravdu činili. Vedle modulů ve veřejném prostoru probíhala v rámci akce řada výstav, konference o propojení designu a marketingu a soutěž mladých designérů Talent designu. V rámci celého festivalu bylo použito celkem 13 City modulů, jenž by měly do budoucna sloužit pro oživení veřejného prostoru i dalších českých a evropských měst.
Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2015
Client:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 den
Produktionszeit: 2 týdny
Anzahl der Module: 13
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte
Kon­cem dub­na 2015 byly CITY modu­ly pou­ži­ty v rám­ci fes­ti­va­lu ZLÍN DESIGN WEEK. Jeho cílem bylo vrá­tit design na mís­to, kde vzni­kal a doká­zat, že design není pou­ze nedo­stup­ný a dra­hý. Ele­gant­ní čer­né modu­ly dopl­ně­né hlav­ní pro­skle­nou stě­nou a boč­ní­mi stě­na­mi z OSB desek byly insta­lo­vá­ny na náměs­tí Míru a urče­ny pro pre­zen­ta­ci vybra­ných designo­vých firem a umě­lec­kých vyso­kých škol. Orga­ni­za­ci celé akce si vza­la na sta­rost Fakul­ta mul­ti­me­di­ál­ních komu­ni­ka­cí uni­ver­zi­ty Tomá­še Bati ve Zlí­ně a stu­den­ti se oprav­du čini­li. Ved­le modu­lů ve veřej­ném pro­sto­ru pro­bí­ha­la v rám­ci akce řada výstav, kon­fe­ren­ce o pro­po­je­ní desig­nu a mar­ke­tingu a sou­těž mla­dých desig­né­rů Talent desig­nu. V rám­ci celé­ho fes­ti­va­lu bylo pou­ži­to cel­kem 13 City modu­lů, jenž by měly do budouc­na slou­žit pro oži­ve­ní veřej­né­ho pro­sto­ru i dal­ších čes­kých a evrop­ských měst.
Reference location

Zurück