KOMA MODULAR alt
Designblok16-vystaviste-11
Designblok16-vystaviste-03_0
Designblok16-vystaviste-04
Designblok16-vystaviste-08
Designblok16-vystaviste-14
Designblok16-vystaviste-18
Designblok16-vystaviste-27
Designblok16-vystaviste-29
Designblok16-vystaviste-38
Designblok16-vystaviste-41
Designblok16-vystaviste-43
Designblok16-vystaviste-47
Designblok16-vystaviste-50
Designblok16-vystaviste-55
Designblok16-vystaviste-60
Designblok16-vystaviste-68
Designblok16-vystaviste-78
Designblok16-vystaviste-82
Designblok16-vystaviste-85
Designblok16-vystaviste-95

19 fotos

KOMA MODULAR bei Designblok 2016


KOMA MODULAR vystavovala designové moduly na výběrové akci DESIGNBLOK & FASHION WEEK v Praze na Holešovském výstavišti. Firma zde představila ve třech City modulech realizace modulárních staveb včetně zatím nejznámějšího modulárního objektu pavilonu pro EXPO 2015 v Miláně, dále přehled architektonických soutěží, které firma pořádá více jak deset let a propaguje tak modulární výstavbu a učí mladé architekty používat velkoprostorové moduly. Ve třetím City modulu ukázala nepřeberné možnosti využití City modulů pro různé účely včetně úspěšného Lighthouse. Velký zájem odborné i laické veřejnosti nás utvrdil, že jdeme správnou cestou a že modulární architektura má budoucnost.

Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2016
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 2 dny
Produktionszeit: 14 dní
Anzahl der Module: 3
Nutzfläche: 45 m2
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte

KOMA MODU­LAR vysta­vo­va­la designo­vé modu­ly na výbě­ro­vé akci DESIGNBLOK & FASHI­ON WEEK v Pra­ze na Hole­šov­ském výsta­viš­ti. Fir­ma zde před­sta­vi­la ve třech City modu­lech rea­li­za­ce modu­lár­ních sta­veb včet­ně zatím nej­zná­měj­ší­ho modu­lár­ní­ho objek­tu pavi­lo­nu pro EXPO 2015 v Milá­ně, dále pře­hled archi­tek­to­nic­kých sou­tě­ží, kte­ré fir­ma pořá­dá více jak deset let a pro­pa­gu­je tak modu­lár­ní výstav­bu a učí mla­dé archi­tek­ty pou­ží­vat vel­ko­prosto­ro­vé modu­ly. Ve tře­tím City modu­lu uká­za­la nepře­ber­né mož­nos­ti vyu­ži­tí City modu­lů pro růz­né úče­ly včet­ně úspěš­né­ho Ligh­thou­se. Vel­ký zájem odbor­né i laic­ké veřej­nos­ti nás utvr­dil, že jde­me správ­nou ces­tou a že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra má budoucnost.


Reference location

Zurück