KOMA MODULAR alt
Designblok16-vystaviste-11
Designblok16-vystaviste-03
Designblok16-vystaviste-04
Designblok16-vystaviste-08
Designblok16-vystaviste-14
Designblok16-vystaviste-18
Designblok16-vystaviste-27
Designblok16-vystaviste-29
Designblok16-vystaviste-38
Designblok16-vystaviste-41
Designblok16-vystaviste-43
Designblok16-vystaviste-47
Designblok16-vystaviste-50
Designblok16-vystaviste-55
Designblok16-vystaviste-60
Designblok16-vystaviste-68
Designblok16-vystaviste-78
Designblok16-vystaviste-82
Designblok16-vystaviste-85
Designblok16-vystaviste-95

19 fotografií

KOMA na DESIGNBLOKU 2016


Tři designové City moduly na designové akci DESIGNBLOK & FASHION WEEK.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Architekt / Studio:Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 dny
Délka výroby: 14 dní
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 45 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

KOMA MODU­LAR vysta­vo­va­la designo­vé modu­ly na výbě­ro­vé akci DESIGNBLOK & FASHI­ON WEEK v Pra­ze na Hole­šov­ském výsta­viš­ti. Fir­ma zde před­sta­vi­la ve třech City modu­lech rea­li­za­ce modu­lár­ních sta­veb včet­ně zatím nej­zná­měj­ší­ho modu­lár­ní­ho objek­tu pavi­lo­nu pro EXPO 2015 v Milá­ně, dále pře­hled archi­tek­to­nic­kých sou­tě­ží, kte­ré fir­ma pořá­dá více jak deset let a pro­pa­gu­je tak modu­lár­ní výstav­bu a učí mla­dé archi­tek­ty pou­ží­vat vel­ko­prosto­ro­vé modu­ly. Ve tře­tím City modu­lu uká­za­la nepře­ber­né mož­nos­ti vyu­ži­tí City modu­lů pro růz­né úče­ly včet­ně úspěš­né­ho Ligh­thou­se. Vel­ký zájem odbor­né i laic­ké veřej­nos­ti nás utvr­dil, že jde­me správ­nou ces­tou a že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra má budoucnost.


Umístění objektu

Zpět na reference