KOMA MODULAR alt
MS Rowing Row Row Row 62 kopie
1 U4 A3841
MS Rowing Row Row Row 41
MS Rowing Row Row Row 4
MS Rowing Row Row Row 22
MS Rowing Row Row Row 23
MS Rowing Row Row Row 62 kopie
1 U4 A3866
1 U4 A3673
1 U4 A3695
1 U4 A3830
1 U4 A3744
1 U4 A3823
MS Rowing Row Row Row 53

13 fotografií

Pop-up Gallery Sport in Art v Račicích


Výstava současného umění inspirovaná veslováním v pop-up modulární galerii z KOMA City modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2022
Architekt / Studio:Mariana Hanková
Klient:Sport in Art
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 110 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Mis­trov­ství svě­ta ve ves­lo­vá­ní 2022 se kona­lo po dlou­hé době v Čes­ké repub­li­ce, kon­krét­ně v Labe Aré­ně v Rači­cích. Popr­vé v his­to­rii dopro­vá­ze­la MS pro­dej­ní výsta­va sou­čas­né­ho umě­ní s názvem ROW ROW ROW Rači­ce. Díla inspi­ro­va­ná ves­lo­vá­ním si moh­li návštěv­ní­ci pro­hléd­nout v pop-up gale­rii, kte­rou jsme do Račic doda­li ve spo­lu­prá­ci s plat­for­mou Sport in Art.

Pop-up modu­lár­ní gale­rie byla posta­ve­na z 8 designo­vých City modu­lů za jeden den a poskyt­la pro­stor pro díla více než dvou desí­tek čes­kých i svě­to­vých uměl­ců a umělkyň. 


Umístění objektu

Zpět na reference