KOMA MODULAR alt
Dum-ceske-televize_mffkv2017-04
Dum-ceske-televize_mffkv2017-01
Dum-ceske-televize_mffkv2017-02
Dum-ceske-televize_mffkv2017-06
Dum-ceske-televize_mffkv2017-09
Dum-ceske-televize_mffkv2017-12
Dum-ceske-televize_mffkv2017-14
Dum-ceske-televize_mffkv2017-24
Dum-ceske-televize_mffkv2017-26
Dum-ceske-televize_mffkv2017-29
Dum-ceske-televize_mffkv2017-30
Dum-ceske-televize_mffkv2017-37
Dum-ceske-televize_mffkv2017-42
Dum-ceske-televize_mffkv2017-43
Dum-ceske-televize_mffkv2017-46
Dum-ceske-televize_mffkv2017-49
Dum-ceske-televize_mffkv2017-51
Dum ceske televize mffkv2017 04 0

17 fotografií

Dům České televize na FFKV


Dům České televize na Filmovém festivalu v Karlových Varech ze City modulů.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2017
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Klient:Squadra Production / Česká Televize
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 315 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určeny pouze pro pronájem.
Čes­ká tele­vi­ze se roz­hod­la změ­nit vzhled své­ho domu, z kte­ré­ho vysí­lá kaž­dý den repor­tá­že z dění kolem fes­ti­va­lu, ale i roz­ho­vo­ry se zají­ma­vý­mi osob­nost­mi. Naše fir­ma navrh­la dvou­pod­laž­ní dočas­ný objekt ze City modu­lů, kte­ré levi­tu­jí na čer­ve­né oce­lo­vé kon­struk­ci. Stře­cha domu je plně vyu­ží­vá­na jako vyhlíd­ko­vá tera­sa, kde si návštěv­ní­ci mohou odpo­či­nout a kochat se pohle­dem na Diva­del­ní náměs­tí a kar­lo­var­ská pano­ra­ma­ta. Ve střed­ní čás­ti je pro­stor­né vysí­la­cí stu­dio. V pří­ze­mí kavár­na, obchů­dek a záze­mí tele­vi­ze a kavár­ny. Na při­lehlém pódiu vystu­pu­jí den­ně zají­ma­vé hudeb­ní sku­pi­ny. Dům je navr­žen vari­a­bil­ně tak, že ho lze pou­žít celý, ale i po částech.
Zpět na předchozí stránku